Høring - Forslag til vannscooter forskrift for Karasjok og Tana kommune

Forslag til vannscooter forskrift for Karasjok og Tana kommune er lagt ut på høring med høringsfrist 25. februar.

Vannscooterforskrift ble opphevet fra 1. mai 2017. Det innebærer at det ikke lenger finnes en nasjonalt fastsatt særregulering for bruk av vannscootere. Det som nå gjelder nasjonalt for bruk av vannscooter er de generelle reglene for bruk av fartøy. Kommunene er gitt ansvaret for å regulere bruken av vannscootere i sammenheng med regulering av andre fartøy slik at de lokale interessene blir ivaretatt.

Tana og Karasjok kommuner vurderer at det er nødvendig å følge opp ansvaret som Klima og miljødepartementet har lagt over på kommunene, og følger også opp Sametingets oppfordring om å sette i verk tiltak overfor trafikk med vannskuter på Tanavassdraget.

Det er utarbeidet et forslag til forskrift om bruk av vannskuter i Karasjok og Tana kommuner som nå legges ut på høring. Forskriften er hjemlet i Motorferdselloven §4 og setter forbud mot bruk av vannskuter i vann og vassdrag i Karasjok og Tana kommuner.

Høringsuttalelser kan sendes til Kárášjoga gielda Karasjok kommune, Postboks 84, 9730 Kárášjohka Karasjok, eller pr e-post til postmottak@karasjok.kommune.no. Høringsinnspill kan også sendes til Tana kommune. Se deres nettside for dette. Høringsfristen er satt til 25. Februar.

Høringsdokumenter ligger i lenkene under: