Høring - planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2032 for Kárášjoga gielda Karasjok kommune

Iht Plan- og bygningsloven § 11.13 skal det for kommuneplan utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker.

Høringsinnspill sendes til Kárášjoga gielda Karasjok kommune, postboks 84, 9735 Kárášjohka Karasjok eller til postmottak@karasjok.kommune.no, og merkes med 21/178.

Høringsfrist er 3. mai 2021.

Planprogram til kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 2 MB)