Oppdatert informasjon til befolkningen om reduksjon av fastlegelistene

Det er kommunen som har ansvaret for at vi har nødvendige allmennlegetjenester. 

For deg som pasient på en allerede etablert fastlegeliste betyr dette følgende;

Når en fastlege reduserer listen sin, er det et datasystem som gjør et tilfeldig uttrekk av pasientene som flyttes ut av listen. Verken legen eller andre kan velge hvem som skal flyttes og hvem som skal bli på listen. Det er forskrift om fastlegeordning i kommunene, §35 som bestemmer at listereduksjonen skal skje ved et tilfeldig utvalg.  

Mer informasjon om fremgangsmåte fremkommer av teksten under her;

Fastlegeordninga er hjemlet i forskrift om fastlegeordningen i kommunene.

I forskrift om fastlegeordning i kommunen, kapittel 6, Fastlegens liste, § 35. Reduksjon av listetaket. Står det følgende; «Reduksjon av listen skal skje ved tilfeldig uttrekk. Ved listereduksjon holdes familie, som er registrert bosatt i samme husstand, samlet på en liste». Den helserettslige myndighetsalderen er 16 år. Barn over 16 år blir derfor ikke regnet som familie ved listereduksjon.  

Andre ledd presiserer at kommunen, for å oppfylle sitt ansvar etter første ledd, må sørge for at et tilstrekkelig antall fastleger deltar i fastlegeordningen. Kommunen må sørge for at den totale kapasiteten i ordningen er stor nok til å sikre pasient- og brukerrettighetene, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1c og forskrift om pasient- og brukerrettighetene i fastlegeordningen § 2, § 6 og § 7. Kapasiteten må blant annet være stor nok til at mulighetene for å bytte fastlege er tilstede. Det må også være kapasitet nok til å sikre mulighet for en «second opinion».

Til §35 Reduksjon av listetaket

tredje ledd sies det at selve listereduksjonen skal skje ved et tilfeldig utvalg. Utvelgelsen gjøres av Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer. De som blir trukket skal tilbys plass på listen til en annen fastlege. Kommunen må sørge for at aktuelle listeinnbyggere får tilbud om ny fastlege. Bytte av fastlege som følge av listereduksjon regnes ikke som bytte, og reduserer således ikke retten til å skifte fastlege, jf. forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen § 7. Bestemmelsen om tilfeldig utvelgelse er begrunnet med at det ikke er vedkommende lege som skal bestemme hvilke innbyggere som skal trekkes ut av listen.