Varsel om justering av plangrenser- Områderegulering for del av Karasjok sentrum

Oppstart med planarbeidet ble varslet og sendt på høring 24.10.2022. Planprogram ble vedtatt av kommunestyre 22.06.2023. Formålet med områdereguleringen er ny skole og nytt helsesenter i Karasjok sentrum.

Plankart

Det varsles nå en mindre justering av plangrenser. Ved E6 utvides planområdet med ca. 35m mot vest for å gi plass til nytt kryss og bussoppstilling. Dette vil være hovedadkomst til nytt helsesenter og skoleanlegg.

Ved krysset i Niitonjargeaidnu øst for skoletomta utvides planområdet med ca.6m mot nord for å gi plass til en bedre kryssløsning som inkluderer fortau og gangfelt. Dette vil være sekundæradkomst til skoletomta.

 

Planområdet innskrenkes ved rådhuset slik at kun veiarealet ved Ráddeviessogeaidnu er del av planområdet. 

Innspill til varslet endring sendes skriftlig innen 04.12.2023.

 

Stein Halvorsen Arkitekter AS v/Espen Drogseth

Postboks 5095 Majorstua, 0301 Oslo

+47 92028232

e-post: EspenFD@ah-arkitekter.no