Varsel om oppstart - Fastsettelse av skuterløyper i Karasjok kommune

Kommunen igangsetter nå arbeidet med å fastsette skuterløyper etter nytt regelverk. Løypenettet vil fastsettes som en lokal forskrift med tilhørende løypekart i medhold av Motorferdsellovens §4a og Motorferdselforskriftens §4a.

Før løypenettet vedtas, skal virkningene av løypeforslaget utredes og sendes på høring. Kommunen
vil involvere berørte rettighetshavere, myndigheter, interessegrupper og brukere før forslag til
løypenett sendes ut på høring. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret. Forskriftsvedtaket kan
påklages av grunneiere, rettighetshavere, berørte organisasjoner og sektormyndigheter, jf.
motorferdselforskriften §4a åttende ledd. Mer informasjon om regelverket finnes på miljøkommune.no.


Det vil utarbeides et forslag som danner grunnlaget for løypekartet i Karasjok kommune. I denne
omgangen vil vi i utgangspunktet ha fokus på eksisterende løypenett, men det er i tillegg planlagt
noen nye løyper.


Følgende begrensinger i adgangen til å fastsette snøskuterløyper gjelder:

 • Løypene skal ikke legges i verneområder eller foreslåtte verneområder.
 • Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften.
 • Løypene skal ikke kreve terrenginngrep.
 • Løypene kan kun legges over utmark og islagte vassdrag, jf. motorferdsellovens formålsbestemmelse.
 • Kommunen kan ikke legge løype over en eiendom før grunneieren har samtykket til det.
 • Kryssinger av fylkes- og riksveier skal godkjennes av Statens vegvesen.

Kommunen plikter å ta hensyn til:

 • Støy
 • Friluftsliv
 • Naturmangfold
 • Bolig- og hytteområder
 • Påvirkning på landskap
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Sikkerhet for de som kjører og andre

Kommunen vil legge til rette for medvirkning fra reindriftsnæringen, sektormyndigheter, grunneiere,
rettighetshavere, nabokommuner og brukere av løypenettet. Vi oppfordrer brukere å komme med
innspill til endringer som gjør løypene bedre og gir økt sikkerhet.


Kart med forslag til nytt løypenett i Karasjok kommune kan du se her. Gå inn på kartlag og velg --> Snøskuterløypekart --> Snoscooterloype2021NyeForslag, for å få opp alle løypene i kartet.

Kart i pdf format kan sees her. (PDF, 2 MB)

Oversikt over eksisterende løyper, samt de nye forslagene til løyper kan sees her. (PDF, 645 kB) 

Innspill sendes til Karasjok kommune innen 1.6.2021. Merk innspillet med sak nr. 2021/10
postmottak@karasjok.kommune.no eller Postboks 84, 9730 Karasjok.

Vi ber om at forslag til endringer på traseer tegnes inn på kart og legges ved innspillet
(www.kommunekart.com / www.nordatlas.no/ www.norgeskart.no)