Hovedplan for veger 2025-2037, Kárášjoga gielda/ Karasjok kommune

Hovedplan for veger er nå lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker før endelig politisk behandling. Høringsfrist er satt til innen 2.aug. 2024

Hensikten med planen er å gi kommunen et godt styringsdokument for å:

• konkretisere og videreføre strategi for kommunens veger.

•  legge grunnlag for fremtidig planlegging av dagens vegnett.

• dokumentere det samlede drifts –, vedlikeholds- og investeringsbehovet over tid på det eksisterende kommunale vegnettet. Investeringer kan være forbedring av bære- og forsterkningslag, asfaltering, utskifting/montering av stikkrenner/rekkverk, grøfting, skogrydding, snuplasser mv.

•  Vurdere omklassifisering av noen kommunale veger.

 

Denne hovedplanen er ikke en utviklingsplan da den fokuserer på det eksisterende vegnettet og

dets behov. Dvs. at nye veger og vegprosjekter blir ikke vurdert i denne planen. Dersom det kommer

innspill om trafikksikkerhetstiltak, så vil kommunen vurdere om tiltaket skal tas inn til vurdering i

denne planen eller i den reviderte trafikksikkhetsplanen som skal påbegynnes høsten 2024.

 

Det inviteres til å komme med innspill til ny hovedplan for veger. Innspill må inneholde minimum følgende opplysninger:

-Beskrivelse av forslaget og begrunnelse for ønsket.

-Situasjonskart hvor det aktuelle området er markert. Kart kan skrives ut fra kommunens nettside.

-Hvor mange innbyggere eller husstander som blir berørt.

-Kontaktinformasjon til forslagsstiller.

 

Innspill sendes til: Kárášjoga gielda/ Karasjok kommune, Ráđđeviessogeaidnu 6, 9730 Kárášjohka/ Karasjok.

 

Eller på e-post: Postmottak@karasjok.kommune.no

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Enhetsleder Paul Inge Turi, tlf. 92278602, e-post: paul.turi@karasjok.kommune.no

Hovedplan for veger 2025-2037. rev (PDF, 3 MB)

Karasjok - Rapport Hovedinspeksjon bruer 2023 - 31.08.23 (PDF, 4 MB)

Kart veger (PDF, 280 kB)

Restverdivurdering av kommunale veger (PDF, 445 kB)

Bruksklasser (PDF, 185 kB)