Kunngjøring om behandling av forskrift om godtgjørelse for folkevalgte 2024-2027

Innspill til forskrift om godtgjørelse for folkevalgte 2024-2027 sendes til Karasjok kommune  innen 22.02.2024 klokken 14:00

Innspill sendes til:

Karasjok kommune
Postboks 84
9735 Karasjok

postmottak@karasjok.kommune.no
Emne:  forskrift om godtgjøring

Ny kommunelov trådte i kraft i forbindelse med konstitueringen av kommunestyret i oktober 2019. I den nye kommuneloven er det innarbeidet bestemmelser om at kommunene skal ha en forskrift om folkevalgtes godtgjørelse.

Når det er krav om at reglementet skal gjøres som ett forskriftsvedtak, så er det egne saksbehandlingsregler før ett forskriftsvedtak kan fattes. Ett av disse er at forslag til forskrifter skal sendes ut på høring før disse endelig vedtas av kommunestyret.

Utkast til forskrift for godtgjøring av folkevalgte er utarbeidet av kommunedirektøren på bakgrunn av kommunelovens bestemmelser, og bygger også i stor grad på det gjeldende reglementet. Utformingen av selve utkastet er noe endret med bakgrunn i utformingskrav til forskrifter og forskriftsvedtak.

Etter endt høring vil et endelig forslag til forskrift bli behandlet og vedtatt av kommunestyret. Forskriften skal gjelde alle som defineres som folkevalgte i kommunelovens bestemmelser.
 

Dokumentene finner du her:

Forslag til forskrift om godtgjørelse for folkevalgte 2024-2027 (PDF, 544 kB)

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte vedtatt 10.12.2020 (PDF, 353 kB)