Kontrollutvalg

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven  kap. 12 med egen kontrollutvalgs forskrift.  Utvalget velges i kommunestyrets konstituerende møte etter kommunevalget etter bestemmelsene i kommunelov med forskrift.

Kontrollutvalget skal vær uavhengig i forhold til  kommuneadministrasjonen og kommunens revisorordning.   Valgbarhet har stemmeberettige innbyggere,  foruten ordfører,  rådmann, ansatte og personer som innehar  verv i kommunestyrets underutvalg /nemnder som har beslutningmyndighet på kommunens vegne.  Heller ikke deltakere i kommunens revisjonsordning er valgbare til kontrollutvalget.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

For inneværende valgperiode (2019-23) er kontrollutvalget i Karasjok kommune sammensatt av følgende personer: 

Oversikt over ​Kontrollutvalgets medlemmer og  møter finner du på Kusek.no