Kontrollutvalg

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven  kap. 12 med egen kontrollutvalgs forskrift.  Utvalget velges i kommunestyrets konstituerende møte etter kommunevalget etter bestemmelsene i kommunelov med forskrift.

Kontrollutvalget skal vær uavhengig i forhold til  kommuneadministrasjonen og kommunens revisorordning.   Valgbarhet har stemmeberettige innbyggere,  foruten ordfører,  rådmann, ansatte og personer som innehar  verv i kommunestyrets underutvalg /nemnder som har beslutningmyndighet på kommunens vegne.  Heller ikke deltakere i kommunens revisjonsordning er valgbare til kontrollutvalget.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

For inneværende valgperiode (2015-19) er kontrollutvalget i Karasjok kommune sammensatt av følgende personer: 

Medlemmer:

Anne Marit Eira Anti, leder (SP/Krf.)

Trond P. Biti, nestleder (AP, SáB/H/JL)

Nils Rolf Johnsen, medlem (SP/Krf)

Leif Petter Grønmo, medlem (SP/Krf)

Jan Egil Høgden, medlem (AP, SáB/H/JL)

Varamedlemmer:

Senterpartiet/ Kristelig folkeparti:

Ole Bartnes ( flyttet fra kommunen)

Ander Nils Utsi

Gudrun Balto

Ruth Somby

Anna Ragnhild Balto


Arbeiderpartiet/ SáB/H/JL)
Karen Utsi Sara

Svein Hanssen

Eldbjørg Mathiesen
Leif Balto

Informasjon om kontrollutvalgets møter finner du her:
http://www.kusek.no/karasjok-kommune.html

Kontrollutvalgets møter vil også annonseres på kommunens hjemmeside.