Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Hjemmel:
Lov om råd eller annet representasjonsordning i kommuner for menneske med nedsatt funksjonsevne.

Etter denne loven skal alle kommuner ha et råd eller en annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne for å siker at denne gruppen blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kommunestyret vedtar mandat for sammensetning av rådet. Videre fastsetter de antall representanter og oppnevner leder og nestleder.

Oversikt over medlemmer finner du her