Kommunestyret

Grunnlaget for demokratiet er at det hvert fjerde år holdes valg. Kommunestyrets sammensetning er gitt ved kommunevalget. Ordføreren velges for fire år, og i formannskap og utvalg velges medlemmer av/blant kommunestyrets faste medlemmer.
 

Rådmannen er ansvarlig for at vedtak i kommunestyret blir iverksatt jr. Kommuneloven § 23.2.


Kommunestyret er det øverste politiske organ i kommunen. 
Kommunestyret treffes det vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.
Kommunestyrets valgperiode er fire år.

Politiske partier

Kommunestyret i Kárášjohka Karasjok har 19 medlemmer fordelt 
 

Oversikt over kommunestyrets medlemmer finner du her