Fysioterapi

Den kommunale fysioterapitjenesten består av forebyggende virksomhet og av behandling, habilitering og rehabilitering i og utenfor institusjon. Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykologiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom. 

I Karasjok kommune er det ansatt en kommunal fysioterapeut og en privatpraktiserende fysioterapeut med driftstilskudd. 

Deler av fysioterapitjenesten utøves på helsestasjon, i skole, i barnehage, på sykehjem, i ulike omsorgsboliger, samt til pasienter som har behov for opptrening i forbindelse med overføring fra sykehus til eget hjem og/eller personer innlagt på institusjon med behov for rehabilitering/habilitering.  

Målet for tjenesten 

- Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne 

- Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre 

- Fokus på å ivareta, opprettholde og bedre brukerens funksjon og utnytte det funksjonspotensialet som finnes, ved å vurdere sammenhenger mellom funksjonsproblemer og bidra til tiltak og opptrening som kan styrke pasientens funksjonsnivå.   

Fysioterapi skal bidra til å fremme endringsprosesser hos pasienter som kan bidra til smertelindring og funksjonsforbedring eventuelt opprettholdelse av funksjonsevne på kort og lang sikt.  

Hvem kan få fysioterapi

- Personer i alle aldre som har behov for opptrening etter skade, sykdom eller lyte, samt mennesker med sammensatte og/eller kroniske lidelser som trenger oppfølging over lang tid. 

- Også oppfølging av barn med ulike sykdommer, skader eller usikkerhet knyttet til barnet utvikling. 

- Personer der det ikke er nok med allment treningstilbud 

Hva kan du forvente av oss 

- Vi overholder vår taushetsplikt og du møtes med respekt 

- På bakgrunn av fysioterapeutens vurdering vil vi tilby egnet oppfølging som er tilpasset dine behov 

Hva forventer vi av deg 

- Aktiv deltagelse fra deg og/eller din representant for å fremme egen helse og mestring 

- Du medvirker i forhold til målsetning og utforming av tiltak 

Ansatte i Karasjok kommune vil i tjenesteutførelsen følge bestemmelser i Arbeidsmiljøloven. I den forbindelse ber vi om at i hus hvor det røykes luftes godt ut før personell er ventet, og at det ikke røykes i boligen når fysioterapeuten utfører sitt arbeid. Hjelperen må ikke utsettes for unødvendig risiko ved adkomst til boligen, for eksempel skal hunder være i bånd. 

Pris for tjenesten 

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut. Egenandelstaket fastsettes årlig i henhold til forskrift om egenandelstak. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten. Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg. 

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder 

  • barn under 16 år 
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret) 

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestilling senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves inntil honorartakst for undersøkelse og/eller behandling. 

Kontaktinfo

Leif Balto
Fysioterapeut
E-post
Telefon 97 96 83 00
Inger Pauline Teigmo
Fysioterapeut
E-post
Telefon 92 01 26 28