Helsesykepleiertjenesten

ÅpningstiderÅpningstider:

Hverdager mellom kl 08.00-15.30.

 «Åpen dør» (ingen timebestilling) på grunnskolen for elever: Hver onsdag mellom kl 09.00 – 11.30

«Åpen dør» (ingen timebestilling) på videregående skole elever: Hver tirsdag mellom kl 09.00-15.00

Åpen-dør tilbud følger skoleruten.

Dersom helsesykepleier ikke besvarer telefonen er vi opptatt, og vi vil ringe tilbake når vi har anledning. 

Besøksadresse Helsestasjonen:

Fitnodatgeaidnu 39 - Sentrumsbygget 2. etg

Postadresse:

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, postboks 84, 9730 Karasjok.

Informasjon om helsestasjon- og skolehelsetjeneste

Tjenesten arbeider forebyggende og helsefremmende, og er delt i tre virkeområder:

 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste 5-20 år
 • Helsestasjon for Ungdom (HFU)

Det er lavterskeltilbud og tjenesten er gratis.

I tillegg har vi arbeidsoppgaver innenfor folkehelsearbeid og miljørettet helsevern/smittevern.

Mål for tjenesten

Målet for tjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, forebygge sykdom og skade, utjevne sosiale helseforskjeller og forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt. (Kilde: forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon- og skolehelsetjenesten)

Helsestasjonsvirksomheten er hjemlet i Pasient og brukerrettighetsloven paragraf 6-1. Barns rett til helsekontroll som sier: "Barn har rett til nødvendig helsehjelp også i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg, jf. helse og omsorgstjenesteloven §3-2. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll."

Vi arbeider ut fra Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon- og skolehelsetjeneste: 

Helsestasjon 0 - 5 år

 • Sped- og småbarnsundersøkelser
 • Foreldreveiledning, rådgivning og helseopplysning - individuelt og i grupper
 • Vaksinasjon
 • Sosialt nettverksarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper

Målgruppe: Nyfødte, barselkvinner og deres partnere, barn i alderen 0-5 år

Alle barn får tilbud om 14 konsultasjoner mellom 0-5 år, og ekstra konsultasjoner ved behov. Vi innkaller via SMS (helserespons). Dersom ventetiden blir lang eller dere ikke hører fra oss, ta gjerne kontakt pr telefon. 
 

Skolehelsetjenesten 5 - 20 år

 • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning - individuelt og i grupper
 • Vaksinasjon
 • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser
 • Miljørettede tiltak - fokus på elevens arbeidsmiljø
 • "Åpen dør" - være tilgjengelig for elevene
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper

Målgruppe: Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Skolehelsetjenesten kan gi råd om fysisk, psykisk og seksuell helse, og jobber for å styrke skoleelevers mestring av hverdagen. Som skoleelev kan du fritt bruke skolehelsetjenesten når du trenger å snakke med en voksen om noe som er vanskelig. 

Helsestasjon for Ungdom (HFU) 

 • På nåværende tidspunkt er ikke dette et tilbud, men det arbeides med å få i gang dette.
   

Kontaktinfo

Gro Vars
Helsesykepleier
E-post
Mobil 41 51 87 44
Iselin Vuolab
Helsesykepleier
E-post
Telefon 93 03 97 30