Individuell plan og koordinator

Individuell plan og koordinatorer er et verktøy som skal bidra til koordinerte tjenester, god samhandling og brukermedvirkning. 

Målet for tjenesten er å 

- Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne 

- Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer 

- Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre 

Individuell plan 

- Er en overordnet plan med utgangspunkt i dine mål 

- Beskriver hvem som har ansvar for å gjøre hva, og når det skal gjøres 

- Krever at du deltar aktivt selv, eventuelt med støtte fra dine pårørende 

- Inkluderer ikke bare kommunale helse- og omsorgstjenester, men også andre involverte. Det kan for eksempel være NAV, skole/barnehage eller flyktning tjenesten.  

- Individuell plan er en brukerstyrt individuell plan. En skriftlig samarbeids avtale som beskriver hvem som har ansvaret for hva, og tidsfrister når skal utføres.

Koordinator 

- Er en av dine tjenesteytere 

- Skal sørge for nødvendig oppfølging av deg 

- Skal sikre samordning av ditt tjenestetilbud 

- Har ansvar for framdrift i arbeidet med din individuelle plan 

- Kan tilbys selv om du ikke ønsker individuell plan 

Hvem kan få individuell plan og koordinator

Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utpekt en koordinator og utarbeidet en individuell plan, dersom de selv ønsker det. Langvarig betyr at behovet antas å strekke seg over en viss tid, men uten at det behøver å være varig. Koordinerte tjenester betyr at behovet gjelder to eller flere helse- og omsorgstjenester. 

Hva kan du forvente av oss 

- Vi overholder vår taushetsplikt og du møtes med respekt 

- Koordinator er tilgjengelig og videreformidler dine spørsmål og behov til rett instans 

- IP oppdateres ved behov og etter avtale med deg 

Hva vi forventer av deg 

- At du underskriver samtykke, slik at koordinator kan utveksle nødvendig informasjon til samarbeidende instanser 

- At du selv bidrar til din individuelle plan 

- At du tar kontakt når du har behov for bistand

Pris for tjenesten 

Tjenesten er gratis.