Rus og psykiatritjenesten

Rus og psykiatritjenesten har som oppgave å gi bistand og hjelp til personer med psykiske lidelser/problemer og/eller rusproblemer, mennesker i krise og som befinner seg i en vanskelig livssituasjon.  

Tjenesten tilbys i tjenesteutøverens lokaler, i hjemmet eller på andre aktuelle arenaer. Dette er lagt opp slik at pasienten har innflytelse og medbestemmelse om hvor samtalen skal foregå.  

Enkeltpersoner og/eller pårørende kan henvende seg direkte til tjenesten på dagtid, for seg selv eller en bekymring som de har for en bekjent i sitt nettverk. Henvisinger kan også sendes fra for eksempel fastlegen. 

Individuelle vurderinger av den enkeltes aktuelle situasjon og behov for bistand gjøres etter vurderingssamtale. 

Det legges vekt på brukermedvirkning og klare, tidsavgrensede mål er en forutsetning.    

Målet for tjenesten                                                                                                                                   

Målet er å bidra til at mennesker med psykiske lidelser og / eller rusproblemer får fremmet selvstendighet, tilhørighet og styrket evnen til å mestre eget liv.  

Hvem kan få tilbud fra rus og psykiatritjenesten

Dette er et tilbud til personer over 18 år som bor eller oppholder seg midlertidig i Karasjok kommune. Tjenesten skal være til mennesker i krise, med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet eller har sosiale utfordringer som påvirker hverdagen deres.  

Tjenesten omfatter også

Individuelle samtaler og miljørettede tiltak. I tillegg har tjenesten jevnlige samarbeidsmøter med ulike yrkesgrupper/instanser. 

Hva kan du forvente av oss 

- Vi overholder vår taushetsplikt og du møtes med respekt 

- På bakgrunn av de ansattes vurdering etter kartleggingssamtalen, vil vi tilby egnet oppfølging som er tilpasset dine behov 

Hva vi forventer av deg 

- Evne og vilje til å medvirke og bidra med egeninnsats i behandlingsperioden 

- Evne og vilje til å medvirke i motivasjonsarbeid mot rus og/eller annen avhengighet 

- Du medvirker i forhold til målsetning og utforming av tiltak i f.eks. en tiltaksplan 

Ansatte i Karasjok kommune vil i tjenesteutførelsen følge bestemmelser i Arbeidsmiljøloven. I den forbindelse ber vi om at i hus hvor det røykes luftes godt ut før personell er ventet, og at det ikke røykes i boligen når Rus/Psykisk helse ansatte utfører sitt arbeid. Hjelperen må ikke utsettes for unødvendig risiko ved adkomst til boligen, for eksempel ha hunder i bånd. 

Pris for tjenesten 

Tjenesten er gratis.  

Kontaktinfo

Ragnhild Varsi Dahl
E-post
Mobil 93 04 17 53
John Anders Gaup
E-post
Telefon 97 07 22 70
Odd Markussen
Rus konsulent
E-post
Telefon 92 02 14 28