Tildelingskontor helse og omsorgstjenester

Tildelingskontoret har som mål å sikre at alle innbyggere skal få lik tilgang på helse- og omsorgstjenester uavhengig av alder, tjenestebehov og bosted.  

Alle som har behov for hjelp til helse- og omsorgstjenester, kan ta kontakt med tildelingskontoret. Alle medlemmene i tildelingskontoret skal kunne besvare henvendelser fra innbyggere og samarbeidspartnere på lik linje som lederen av tildelingskontoret. 

Tildelingskontoret ivaretar rollen som kommunens rettighetsforvalter innenfor helse- og omsorgstjenester.  

Tildelingskontoret i Karasjok kommune skal 

 • være en felles inngang til helse- og omsorgstjenestene i kommunen 
 • sikre tverrfaglig og individuell vurdering av behov for kommunale helse- og omsorgstjenester 
 • bidra til at det gis helhetlige og forutsigbare helse- og omsorgstjenester 
 • ha et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator 
 • være et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen 

Dette betyr at tildelingskontoret er 

 • Koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet med overordnet ansvar for arbeid med individuell plan, og for oppnevning og veiledning av koordinator jf. Helse- og omsorgsloven kapittel 7 
 • Inntaksteam 

Tildelingskontoret skal være en felles inngang til helse- og omsorgstjenestene i Karasjok kommune. Karasjok kommune er en liten kommune, og har valgt å sam-organisere inntaksteamet og koordinerende enhet i en felles møtestruktur – tildelingskontor.  

Tildelingskontoret skal ha fokus på brukerens gjenværende ressurser, og tildele tjenester slik at den enkelte bruker blir i bedre stand til å bruke sine ressurser maksimalt og dermed bidra til å opprettholde selvstendighet og funksjonsnivå så lenge det er mulig.   

Enhetslederne har iht. kommunedirektørens videredelegasjon endelig vedtaksmyndighet for sine respektive enheter i saker som gjelder tildeling av plasser og tjenester. Enhetsledere er ansvarlige for saksbehandlingen i tildelingskontoret og for å tildele tjenester i samsvar med lovverk og gjeldende forsvarlighetskrav forankret i kvalitetsforskriften. Det fattes enkelt vedtak for alle tjenester i henhold til lovverk. Tjenestene skal utmåles individuelt.  

Tildelingskontoret vil kunne svare på 

 • Spørsmål og gi veiledning angående kommunens helse- og omsorgstjenester 
 • Søknader 
 • Klager 
 • Spørsmål om habilitering og rehabilitering 

Kommunale tjenester som saksbehandles hos tildelingskontoret 

 • Langtidsplasser 
 • Korttidsplasser 
 • Omsorgsbolig 
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
 • Dagsenter 
 • Hjemmesykepleier 
 • Praktisk bistand (hjemmehjelp, vaktmester, trygghetsalarm, m.m.) 
 • Psykisk helse og rus 
 • Pårørendestøtte (avlastning, veiledning og omsorgsstønad) 
 • Støttekontakt 
 • Velferdsteknologi 
 • Hverdagsrehabilitering  
 • Psykososial rehabilitering / habilitering  
 • Koordinator og/eller individuell plan   

Kommunale tjenester som saksbehandles hos personal- og innbyggerservice  

 • Ledsagerbevis 
 • Parkeringstillatelse 
 • Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort) 

 

Inntaksteam 

Tildelingskontoret er kommunens inntaksteam.  

Inntaksteamet er tverrfaglig sammensatt og behandler søknader om kommunale tjenester innen helse- og omsorgstjenesteloven. Inntaksteamet er et rådgivende organ og samarbeidsforum for gjennomgang og drøfting av søknader.  

Inntaksteamet fordeler søknader til saksbehandler, og følger opp saksbehandling. Påser at vedtak fattes, og sendes ut til søker. Inntaksteamet vurderer om søknader skal videre til behandling i koordinerende enhet.  

Inntaksteamet består av  

 • Enhetsleder hjemmesykepleier 
 • Enhetsleder tjenester for mennesker med utviklingshemming 
 • Enhetsleder sykeavdelingen Karasjok 
 • Enhetsleder omsorgsboligene 
 • Enhetsleder enhet for helse 
 • Kommuneoverlege 

Inntaksteamet tildeler institusjonsplasser, korttidsplasser og avlastningsopphold samt tildeling av omsorgsbolig og annen bolig.  

 

Koordinerende enhet 

Tildelingskontoret er kommunens koordinerende enhet.  

Koordinerende enhet jobber for mennesker som har sammensatte behov som kan utløse flere tjenester som krever koordinering. Det gjelder personer med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker.  

Koordinerende enhet har blant annet følgende oppgaver: 

 • Fatte vedtak om individuell plan 
 • Opplæring og veiledning av koordinator 
 • Opplæring og veiledning av støttekontakter, og brukerstyrt personlig assistent (BPA) 
 • Systemansvar for individuell plan 
 • Ha oversikt over både kommunen og spesialisthelsetjenesten sine tilbud til målgruppen 
 • Være sikkerhetsnett ved å sikre at personer med behov for koordinerte tjenester skal motta hjelpen på et samordnet og planlagt måte 

I helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3 står det at kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator etter §§ 7-1 og 7-2.  

Hovedkoordinator i Karasjok kommune er enhetsleder i enhet for helse.  

Kontaktinfo

Marit Alette Eira Kildedam
Rådgiver på tildelingskontoret innen helse- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 92 08 54 98

Adresse

Besøksadresse:

Rådhuset
Ráđđeviessogeaidnu 4
9730 Kárášjohka Karasjok

Postadresse:

Kárášjoga gielda Karasjok kommune
Postboks 84
9735 Kárášjohka Karasjok