Skjenkebevilling

Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. Som skjenking regnes det også når bevillingshaver vet om at det drikkes i deler av hans hus som han har rådighet over, eller på andre steder i hans besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser.
Salg, skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven.

MÅLGRUPPE
Styrer og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om skjenkebevilling.

KRITERIER
Skjenking av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Det kreves uklanderlig vandel. Bevillingshaveren skal utpeke en styrer og stedfortreder som er knyttet til skjenkestedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven.

Les mer om kunnskapsprøven og lærermateriell 

SAMARBEIDSPARTNERE

  • Vaktselskap/kontrollører
  • Lensmann/politiet (skal uttale seg om søkerens og sentrale personens vandel).
  • Skatteetaten (skal kontrollere/uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen).

PRIS 
Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr. 400,-. 
Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.
Når du har bestått kunnskapsprøven, utsteder kommunen bevis.

SØKNADSPROSESSEN
Du må søke skriftlig.
Kommunen vil legge til rette for at du kan ta kunnskapsprøven.
Du må ta med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven.

BEHANDLING AV SPØKNAD
Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet og skatte- og avgifts myndighetene.
Søknaden behandles i Hovedutvalg for helse og somsorg.
Du får skriftlig melding om vedtak.

KLAGE
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

MERKNADER
Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i drifts konsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

LOVER OG RETNINGSLINJER
Alkoholloven
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (PDF, 198 kB)
Alkoholpolitisk handlingsplan (PDF, 276 kB)
Forskrift om åpningstider (PDF, 158 kB)