Bostøtte, startlån og tilskudd

Har du ett ønske om å eie egen bolig men får ikke lån i ordinær bank? Ikke nok egenkapital? Kommunen kan hjelpe økonomisk vanskeligstilte til å kunne oppfylle ønsket om å eie egen bolig. 

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. 

Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

På Husbankens hjemmeside kan du lese mer om bostøtte og sende inn digital søknad.

Startlån og tilskudd

Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd.

Startlån skal bidra til at personer med langvarige bolig finansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Startlån er behovsprøvd og kan omfatte blant andre førstegangs etablerere, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre langvarige økonomisk vanskeligstilte husstander. Eldre personer kan også søke om startlån for å kunne bli boende i nåværende bolig.

På Husbankens hjemmeside kan du lese mer om startlån og tilskudd, og sende inn digital søknad.

Det må regnes med 3 måneders saksbehandlingstid.

Kontaktinfo

NAV sámegielat oktavuođaguovddáš / samisk kontaktsenter
Mobil 90 29 81 18
NAV oktavuođaguovddáš / kontaktsenter
Telefon 55 55 33 33

Kontaktsenteret har telefontid på hverdager kl. 9–15. 

Kontaktsenteret kan hjelpe deg med status i saken din og veileder deg om rettigheter og plikter, og har taushetsplikt om kontakten din med NAV. Hvis andre ringer på vegne av deg, må du gi muntlig samtykke hvis det ikke finnes en skriftlig fullmakt.

Andre direkte telefonnummer i NAV finner du her: Kontakt oss - nav.no