Ofelaš/veiviser

Prosjektperiode 1. desember 2023-30.november 2024, med opptil 2 år forlengelse.

Om prosjektet

Målet med prosjektet er i større grad å tilgjengeliggjøre tjenestene i NAV Ávjovárri ovenfor målgruppen, samt å styrke tverrfaglig samarbeid med kommunale tjenester, frivillige organisasjoner og andre relevante aktører. Hensikten er generell forebygging og tidlig innsats ovenfor målgruppen.

Bakgrunn for prosjektet er at NAV vet at kommunens innbyggere kan ha ulike utfordringer med å kontakte eller møte på det lokale NAV-kontoret. Det finnes innbyggere som kvier seg å be om hjelp og bistand, særlig fra offentlige instanser og tjenester, eller de har for lite kjennskap til de sosiale tjenestene i NAV. 

Andre utfordringer NAV vet om er innbyggernes digitale ferdigheter og språkbarrierer. Innbyggere som har behov for bistand og veiledning fra NAV får derfor ikke den hjelpen de har behov for og har rett til. 

Ofelaš/veiviser

Ofelaš/veiviser jobber oppsøkende og relasjonsskapende ovenfor målgruppen og samarbeidsaktører i Karasjok ved å 

  • være tilgjengelig der hvor målgruppen er
  • opplyse målgruppen og samarbeidspartnere om sosiale tjenester i NAV Ávjovárri
  • etablere og styrke samarbeidsrelasjoner med kommunale tjenester, frivillige organisasjoner og andre relevante aktører i kommunen

Målgruppe

  1.  ungdom/unge voksne 16-30 år
  2.  barnefamilier
  3.  med særlig vekt på langtidsmottakere av sosiale tjenester, vanskeligstilte som sliter med å få/beholde bolig, arbeid og/eller utdanning, og flyktninger

Prosjektfinansiering

Prosjekt ofelaš/veiviser er finansiert av tilskuddsmidler fra statsforvalteren i Troms og Finnmark

Midlene skal stimulere til utvikling av sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Det overordnede målet er et helhetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov.

I tilsagnet til prosjektet ofelaš/veiviser fremhever statsforvalteren i Troms og Finnmark særlig betydningen av kulturkompetanse og forståelse i utviklingen av de sosiale tjenestene slik at NAV-kontoret i enda større grad når ut til mennesker med samisk tilknytning.

Gjennomføring av prosjektet

Prosjektet hadde oppstart 1. desember 2023, og kan forlenges med opp til 2 år.

I oppstartsåret jobber ofelaš/veiviseren utforskende ved å kartlegge målgruppens behov i kommunen, samt kartlegge hvilke kommunale tjenester, frivillige organisasjoner og andre relevante aktører som finnes i kommunen. 

Ofelaš/veiviser søker å være synlig og tilgjengelig på andre sosiale arenaer og møteplasser enn NAV-kontoret. 

For å oppnå prosjektets mål vektlegger ofelaš/veiviser å jobbe på følgende tre områder:

1. Utdanning og psykisk helse og rus

Styrke samarbeidet med videregående skolen i Karasjok og oppfølgingstjenesten, for å være synlig og tilgjengelig for elever som sliter med å fullføre utdanningen og å finne arbeid etter fullført utdanning.

Styrke samarbeidet med tjenestetilbudet i Karasjok kommune innen psykisk helse og rus for å identifisere målgruppens behov, ønsker og muligheter i henhold til arbeid og utdanning.

2. Samhandling

Styrke dialog og tverrfaglig samarbeid ved å jobbe oppsøkende og relasjonsskapende ovenfor målgruppen og relevante aktører i kommunen.

Ofelaš/veiviser vil være synlig og tilgjengelig på sosiale arenaer og møteplasser utenfor NAV-kontoret. For eksempel kan ofelaš/veiviser holde relevante innlegg og presentasjoner for målgruppen eller arrangere egne utadrettede samlinger for målgruppen og samarbeidsaktører.

3. Formidling og kommunikasjon

Tilgjengeliggjøre NAV-kontoret og sosiale tjenester ved å jobbe oppsøkende og ved å vektlegge aktivt formidling ovenfor målgruppen.

Ofelaš/veiviser vil synliggjøre NAV Ávjovárri ved å f.eks. delta på arrangementer rettet mot målgruppen og informere om sosiale tjenester og brukerrettigheter og plikter.

Prosjektaktiviteter

Eksempler på prosjektaktiviteter som ofelaš/veiviser jobber med:

Nettsideinnhold kommunens nettside for NAV Ávjovárri

Ofelaš/veiviser sørger for oppdatert og korrekt informasjon om sosiale tjenester,åpningstider og kontaktinfo på kommunens nettsider.

NAV ungdomskveld hos Karasjok menighet

I samarbeid med Karasjok menighet arrangerte NAV Ávjovárri “NAV ungdomskveld”. Det ble servert pizza.

Ofelaš/veiviser presenterte Arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge (NAV), hvordan NAV er organisert og hvordan NAV jobber med å løse samfunnsoppdraget. Ofelaš/veiviser informerte om NAV Ávjovárris sosiale tjenester og om NAV sin ungdomsgaranti.  

Jobbsøkerkurs for fordrevne fra Ukraina

I samarbeid med flyktningstjenesten i Karasjok kommune har ofelaš/veiviser utarbeidet et jobbsøkerkurs tilpasset fordrevne fra Ukraina.

NAV ungdomskontakt på samisk vgs. i Karasjok

Ofelaš/veiviser er ukentlig tilstede på samisk videregående skole i Karasjok. Elever kan ta kontakt på telefon, e-post eller oppsøke ofelaš/veiviser på skolen.

Ofelaš/veiviser kan gi råd og veiledning til utenomfaglige utfordringer som gjør det vnaskelig å konsentrere seg om skolen, som bolig, hjemmeforhold, økonomi eller helseutfordringer. Ofelaš/veiviser kan også gi råd og veiledning i forbindelse med arbeidspraksis, jobbmuligheter og overgangen fra skole til arbeid. 

Tilbudet er, i samarbeid med skolen og elevene, under utvikling.

Kontaktinfo

Anne Hirrich
ofelaš/veiviser
E-post
Mobil 94 89 71 52

Ikke nøl med å ta kontakt hvis du ønsker å vite mer om prosjektet ofelaš/veiviser eller har innspill og tilbakemeldinger.