Søk barnehageplass

I henhold til barnehageloven §§ 16, 17 og 18, samarbeider barnehagene om opptak.

Søknadsfrist til hovedopptaket er 15. mars

Trykk her for å søke om barnehageplass (norsk)                       Trykk her for å søke om barnehageplass (samisk)

I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledige fra midten av august/uke 33.

Når får du svar på søknaden?
Søker dere barnehageplass innen 15. mars, vil vi begynne å sende ut svar i løpet av april og plass tildeles med oppstart fra midten av august/uke 33. Barn får plass i henhold til kriteriene(se: Slik foregår hovedopptaket).

MERK! Når dere mottar melding om at dere har fått plass er det viktig å svare på om/at dere tar imot barnehageplass. Plassen tildeles andre etter svarfristens utløp. 

Slik foregår hovedopptaket
For at barnet skal ha lovfestet rett til plass i hovedopptaket, må et av følgende kriterier være oppfylt:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne § 18 – «Prioritert ved opptak»
  • Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester § 18.
  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass fra august, § 16.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober og november får rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år, § 16.

Retten til barnehageplass er innfridd når du mottar tilbud om plass.

Opptakskriterier og antall ledige plasser er avgjørende for hvem som får plass i ønsket barnehage. 
Tilbud om plass i første runde av hovedopptaket sendes ut i midten av april. Svarfrist er cirka en uke.

100% plass tildeles for hele førskolealderen og så lenge det måtte være behov eller inntil overgangen til grunnskolen 1. august.

Søknad etter 15. mars - eller i løpet av barnehageåret
Søker dere etter 15. mars, vil dere komme på venteliste. Dersom det blir ledig barnehageplass i en barnehage i løpet av barnehageåret blir det gjort supplerende opptak.

Har du søkt om plass i løpet av året, men ikke fått tilbud, trenger du ikke sende ny søknad for å delta i hovedopptaket som er 15. mars året etter.