Søk barnehageplass

I henhold til barnehagelovens § 12, 12a og 13 skal alle godkjente barnehager i kommunen samarbeide om opptak av barn.

I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledige i august. Ledige plasser til hovedopptaket kunngjøres i avisene og i kommunens egen hjemmeside.

Søknadsfrist til hovedopptaket: innen 15. mars

Når får du svar på søknaden?

Søker du barnehageplass innen 15. mars vil de første få svar i i slutten av mars måned eller i begynnelsen av april måned . Søker du etter 15 mars, vil du komme på venteliste og få tildelt plass når barnehagen har ledige barnehageplasser.

Har du søkt om plass i løpet av året ved løpende opptak, men ikke fått tilbud, trenger du ikke sende ny søknad for å delta i hovedopptaket. 

Trykk her for å søke om barnehageplass.

Slik foregår hovedopptaket

For at barnet skal ha lovfestet rett til plass i hovedopptaket, må et av følgende kriterier være oppfylt:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne § 13 – «Prioritert ved opptak»
  • Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester § 4-12. og 4-4 annet og fjerde ledd.
  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober og november får rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år.

Retten til barnehageplass er innfridd når du mottar tilbud om plass.

Opptakskriterier og antall ledige plasser er avgjørende for hvem som får plass i ønsket barnehage. Tilbud om plass i første runde av hovedopptaket sendes ut i midten av april. Svarfrist er cirka en uke.

Helplass tildeles for hele førskolealderen og så lenge det måtte være behov eller inntil overgangen til grunnskolen 1. august.

Prosentvise plasser fordeles over 2 perioder:

1. periode er fra og med uke 33 til om med uke 52

2. periode er fra og med uke 1 til og med uke 26

Tildelte plasser som ikke er bekreftet mottatt, kan tildeles andre etter svarfristens utløp.