PPT

PP-tjenesten

PP-Tjenesten omfatter de som har rett til hjelp etter opplæringsloven og voksenopplæringsloven, men den kan også omfatte andre. Spesialpedagogisk tiltak kan iverksettes i barnehagen, i skolen, i andre institusjoner og i hjemmet.

Oppgaver

PP-tjenestens mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 19 c.PP-tjenesten har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. Det er viktig at oppgavene ses i sammenheng, og barn og elever med særlige behov skal ivaretas før tjenesten utfører andre oppgaver som for eksempel å bistå i skolemiljøsaker etter kapittel 9

Hva gjør PP-tjenesten?

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

Tjenesten skal medvirke i tverrfaglig samarbeid om forebyggende tiltak for barn og unge i oppvekstmiljøet, og sammen med de pedagogiske institusjoner initiere system- og utviklingsarbeid.

Tilmelding til PPT

Skolen og barnehagen skal prøve ut tiltak før tilmelding til PPT, så fremt det ikke er helt opplagt at eleven har behov for spesialpedagogisk hjelp. Dette er en vurdering barnehagen og skolen skal gjøre. Barnehagen og skolen har plikt til å prøve ut tiltak og til å kartlegge elevane sine behov for tilrettelegging. Kartleggingsarbeidet skal vere skriftleggjort gjennom ein pedagogisk rapport som skal ligge ved til tilmelding til PPT. Viser for øvrig til kommunens hjemmeside under skole og barnehage til modellene i «Håndbok for tilpasset og spesialpedagogisk hjelp i barnehagen» side 6-9 og «Plan for tilpasset opplæring ved Karasjok skole» side 7-11.

Dersom det gjelder henvisning til PP- tjenesten for vurdering av barnet/elevens behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning er det kommunen eller fylkeskommunen, i et samarbeid med foreldrene/eleven, som sender henvisning til PP- tjenesten. Det skal foreligge et samtykke fra foreldrene/eleven før kommunen/fylkeskommunen sender en henvisning for sakkyndig vurdering.

PP-tjenesten kan samarbeide tverrfaglig på lokalt nivå, for eksempel med helsetjenesten eller barneverntjenesten, og på statlig nivå med for eksempel Statped eller psykiatriske tjenester.

Elever over 15 år, foreldre, barnehager, skoler og andre tverrfaglige tjenester kan ta kontakt med PP-tjenesten for råd og veiledning. I følge Barnekonvensjonen artikkel 12 skal barnet eller eleven bli hørt og få gi uttrykk for sine synspunkter. Dette gjelder også for voksne som kontakter tjenesten.