Feiing

Nedenfor finner du informasjon om feiing i Karasjok kommune

Lovgrunnlag for feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Kommunen skal etter Brann- og eksplosjonsvernloven og Forskrift om brannforebygging sørge for at det ved behov blir utført feiing og tilsyn av fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk

https://lovdata.no/NL/lov/2002-06-14-20/§11

https://lovdata.no/SF/forskrift/2015-12-17-1710/§17

Når du får varsel om feiing

Vi sender SMS varsel 1-5 dager før feiing, Feieren kommer for å foreta feiing i deres adresse. Linken i denne meldingen MÅ besvares for at feieren skal komme, Eldre og uføre som trenger hjelp med stigen, kan ta kontakt på telefon: 95142040.

Hvis du vil endre tidspunkt for feiingen kan du kontakte feieren.

Hva må du gjøre før feieren kommer
 • Sørg for at alle ildsteder og spjeld er stengt. Står disse åpent, vil sotet fra skorsteinen komme inn i huset.
 • Ildstedet må ikke ha vært i bruk de siste 12 timene.
 • Se til at det er lett tilgang til feie/sotluke.
 • Skal feiingen foretas fra loftet må det være noen hjemme som kan slippe feieren inn.
 • Skal feiingen skje fra taket må det legges frem typegodkjent stige, «bakkestige», og godkjent takstige/stigtrinn må være montert på taket. 
 • Ved gesimshøyde over 5 meter eller ulendt terreng er det påbudt med stige-sklisikring.

Etter å ha mottatt et varsel om feiing eller tilsyn, skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget.

  https://lovdata.no/SF/forskrift/2015-12-17-1710/§6

Hva skal du gjøre den dagen feieren kommer
 • Har du fått lapp «Feieren kommer» i postkassen/ytterdøra skal den nederste del «klippes» rives av, undertegnes og henges på ytterdøren før kl. 08.00 dagen det skal feies. Da vet vi at beskjeden om feiing er mottatt.
 • Etter at varsel om feiing er mottatt, må eier eller bruker sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte. Dette innebærer at du skal legge frem stige og lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler. Husk også å sørge for at ildstedet er skikkelig lukket.
 • feiing av røykløp og kanaler (piper og skorsteiner).
 • Uttak av sot og anbringe dette til egnet sted (dette vil normalt settes igjen på eiers eiendom).
Hva må du ha i orden ved feiing fra tak

Skal feiingen skje fra taket, kreves godkjent stige «bakkestige» og godkjent takstige/stigtrinn. Kravene er som følger: 

 • Stige (bakkestige) som benyttes skal være typegodkjent og uten synlige skader.
 • Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler).
 • Takstige skal være slik utformet at adkomst fra stige opp til tak, over til takstige, kan foregå på en sikker måte.
 • Takstiger av tre, eller tak-stiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent.
 • Avstand trinn/takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste
 • Tak som har helling utover (uansett hellingsgrad), skal ha fastmontert stige opp forbi skorsteinen.

Har bygget flere skorsteiner skal det enten være stige opp til hver skorstein, eller det skal være sikker adkomst mellom skorsteinene i form av gangbru/takbru eller lignende.

Videre gjelder følgende om stiger.

 • Der gesims-høyden er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring for feste av løs stige.
 • Dersom pipa er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på pipens korteste side, skal det være montert feieplattform. For denne gjelder også at den skal være typegodkjent og montert i henhold til monteringsanvisning.
 • På tak med to eller flere piper må det monteres enten typegodkjent takbru mellom pipene, eller det må finnes takstige til hver enkelt pipe. For takbru gjelder også typegodkjenning og montering i henhold til monteringsanvisning.
 • Også stige (bakkestige) som benyttes opp til tak skal være typegodkjent. Tre-stiger er ikke godkjent.
 • Det er også viktig at stigen er høy nok til å rekke ca. 1 meter over tak-kant (gesims).
 • Det vil være en forutsetning for å få feiet at det finnes godkjent stige- materiell.
 • Dette ihht. Risikovurdering, HMS for feier, sikkerhets håndbok for feier og forskrift om utførelse av arbeid.

Krav til sotluke (JPG, 15 kB)

Slik ønsker feieren å ha det (JPG, 84 kB)

Snitt tak (PDF, 195 kB)

Feiing fra feieluke (JPG, 48 kB)

Kontaktinfo

Jesper Lindstrøm
Feier
E-post
Mobil 41 19 69 63
Paul Inge Turi
Enhetsleder, teknisk enhet
E-post
Telefon 92 27 86 02
Mobil 92 27 86 02