Vilkår

Grensejustering kan kreves av eier av grunneiendom, anleggseiendom eller registrert jordsameie og andre som er nevnt i § 9 i matrikkellova.

Grensejustering skal gjelde eksisterende felles grense. Grense mellom matrikkelenheter kan justeres uten pantefrafall. Grense kan ikke justeres i strid med forskrift gitt i eller i medhold av annen lovgivning.

Ved grensejustering kan arealet for involverte enheter økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m². En enhet kan likevel ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justeringen. For anleggseiendom kan volumet økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 1000 m³.

Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte enhetene med mer enn folketrygdens grunnbeløp .

Dersom summen av denne og tidligere gjennomførte grensejusteringer etter matrikkellova
overskrider arealgrensen, kan forretningen ikke gjennomføres som grensejustering.

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 920 10 938