Søknad om dispensasjon

Dersom et tiltak er i strid med gjeldende planbestemmelser eller plan- og bygningsloven kan det fremmes søknad om dispensasjon. 

Dispensasjonshjemlene

Dispensasjon søkes etter plan- og bygningsloven (pbl) §19-1 . Dispensasjon krever grunngitt søknad. Naboer skal varsles og statlige fagmyndigheter skal få uttale seg. 

Kommunen behandler søknaden etter pbl § 19-2 : "Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov og med vilkår.

"Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene". 

Det skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet".

Det understrekes at det er tiltakshaver/søker som skal begrunne/fremlegge grunnlaget for å gi dispensasjon. Begrunnelsene skal helst gå på det planfaglige, hva avviket vil ha å si for planen det søkes dispensasjon fra. Personlige grunner tar plan- og bygningsloven lite hensyn til.

Hva kan det dispenseres fra?

Det kan dispenseres for å avvike fra bestemmelser og krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, herunder arealdel til kommuneplan med bestemmelser, regulerings- og bebyggelsesplaner med bestemmelser, samt forskrifter og vedtekter gitt i medhold av plan og bygningsloven.

Hva kan det ikke dispenseres fra?

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Det kan ikke søkes om dispensasjon fra kravet om søknad. Statsforvalteren har etter innstrammingen av pbl. § 19-2 i 2021, påklagd alle dispensasjoner innvilget i Karasjok kommune fra byggeforbudet mot vassdrag. Dispensasjonene har blitt endret eller opphevet. 

Søknaden skal inneholde:

  1. En kort beskrivelse av tiltaket og hva det søkes dispensasjon i fra.
  2. En redegjørelse for hvilke grunner som taler for dispensasjon.
  3. Situasjonskart/kartutsnitt  i målestokk 1: 500 eller 1: 1000 og må være målsatt.
  4. Plan, snitt – og fasadetegninger med terrenglinjer i målestokk 1:100. Tegningene må være fagmessig utført og målsatte.
  5. Dispensasjoner skal nabovarsles.
  6. Begrunnelsen for søknad om dispensasjon skal vedlegges varselet. jf. Plan- og bygningsloven § 19-1
  7. Dersom dispensasjonen berører saksområder til fylkeskommune eller andre statlige myndigheter (sektormyndigheter) skal saken sendes på høring jf. Plan- og bygningsloven § 19-1 (eks. LNF-områder, strandsone og langs vassdrag).

Privat plan

Etter pbl. § 12-3 har private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter rett å fremme forslag til detaljregulering for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget. Reguleringsplan skal lages av fagkyndige.  

Skulle noen ønske å endre på f.eks vedtatt byggegrense mot vassdrag, så er det mulig å fremme en privat detaljregulering. 

Saksgang

Søknad om dispensasjonen behandles/avgjøres av Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling. Dispensasjonen skal være et eget vedtak fra utvalget, og tillatelsen som gjelder selve tiltaket (delesøknaden/ byggesaken), skal være et eget vedtak. Der dispensasjonen er behandlet politisk vil tiltakshaver få et brev der det informeres om det resultatet utvalget har fattet. Byggesaken/delesaken behandles deretter i tråd med utvalgets vedtak.

Saksbehandlingsfrister

Ved søknad om dispensasjon gjelder saksbehandlingsfristene i pbl § 21-7 fjerde ledd som sier: "Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 som krever dispensasjon fra plan eller planbestemmelser, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker". Fristen ikke løper i den tiden den ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter. Uttalelsesfristen for fagmyndighetene er på 4 uker etter byggesaksforskriften § 7-5. Dispensasjonssøknader tar tid å behandle.

Klagerett

Godkjennelse eller avslag på dispensasjon er et enkeltvedtak som kan påklages innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens regler §§ 28

Behandlingsgebyr for dispensasjonssaker: 

  • Søknad om dispensasjon fra plankrav i kommune- og reguleringsplan, arealbruk kr. 13 734,- 
  • Søknad om dispensasjon i 100-metersbeltet langs vassdrag med forbud mot tiltak kr. 14 742,-
  • Søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgrad, byggelinje, høyde, veglov m.m. kr. 8452,