Kulturmidler

Kárášjoga gielda/Karasjok kommune avsetter årlig midler til kultur- og idrettsfomål. Av dette avsettes kulturmidler til lag/foreninger, anleggsmidler og driftstilskudd til idrettslagene.

Målgruppe: Lag og foreninger hjemmehørende i Karasjok kommune.
Søknadsfrist: 1. mai og 1. oktober

Kulturmidler:
Kommunale kulturmidler tildeles lokale lag og foreninger hjemmehørende i Karasjok kommune. Det kan søkes om grunnstønad, driftstilskudd og aktivitetstilskudd.

Kulturmidler til idrettsformål:
Idrettslagene kan søke om tilskudd til idrettsformål, dvs. reisetilskudd, drift av laget, aktiviteter. Karasjok Idrettsråd innstiller søknadene. Det er utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av kulturmidler.

Anleggsmidler:
Tilskuddet er forutsatt brukt til investeringer og vedlikehold av fysiske idrettsanlegg samt etablering av nye anlegg. Det er en forutsetning at behovet/tiltaket er registrert eller har vært prioritert i Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv før en eventuell fordeling vedtas 

Kontaktinfo

Irene Boine
Kulturkonsulent (vikar)
E-post
Mobil 92 07 05 08
Ann Kristin Holmestrand
Kulturkonsulent (permisjon)
E-post
Telefon 78 48 80 00