Hvordan søke om spillemidler?

Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning, men det er fylkeskommunen som administrerer og fordeler tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i eget fylke.

Hva kan det søkes til?

Ordinære anlegg:

Det kan søkes om spillemidler til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer. Hovedregelen er at det kan søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad for ordinære anlegg, og inntil 50 % til turveier, turløyper og turstier. Hovedregelen er at maksimalt tilskuddsbeløp er kr 1 000 000, men for enkelte anleggstyper er det fastsatt særskilte maksimale tilskuddsbeløp.

Nærmiljøanlegg:

Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Det kan søkes om tilskudd på 50 % av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr 300 000.

Hvordan søke om spillemidler:

Kulturdepartementet har fastsatt særskilte krav til innhold og prosedyre for spillemiddelsøknader gjennom Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (V-0732)

Søknadsprosedyre:

  • Ta kontakt med kommunen hvor anlegget er (tenkt) lokalisert.
  • Søknadsfrist 1. oktober
  • Før det kan søkes om tilskudd må kommunen registrere anlegget.
  • Søknaden sendes inn elektronisk via Anleggsregisteret.
  • Kommunen sender søknadene samlet og prioritert til fylkeskommunen innen 15. januar.
  • Fylkeskommunen behandler søknadene og sender oversikt til Kulturdepartementet innen 15. mars.
  • Departementet meddeler fylkeskommunen om beløp til fordeling i fylket innen 1. mai.
  • Fylkeskommunen fordeler det tildelte beløp og underretter søkerne om resultatet innen 1. juli.

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Alle anleggseiere som er berettiget tilskudd fra spillemidlene, kan også søke om momskompensasjon når anlegget er ferdigstilt. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter denne kompensasjonsordningen.

Kontaktinfo

Irene Boine
Kulturkonsulent (vikar)
E-post
Mobil 92 07 05 08
Ann Kristin Holmestrand
Kulturkonsulent (permisjon)
E-post
Telefon 78 48 80 00