Åpne snøskuterløyper for vinteren 2023 - 2024

Snøskuterløypene er merket og kan åpnes helt eller delvis for sesongen.

Kart over åpne løyper finnes her. Kartet vil bli oppdatert etterhvert som løypene merkes og åpnes.

Se nærmere beskrivelse av snøskuterløyper og kart over løyper her.

Foreløpig er følgende snøskuterløypetraseer er merket og åpnet for ferdsel:

Løype 1: Kárášjohtšaldi – Ássebákti - Gárdin - Mollešjohka - Iešjávri(kommunegrensen)

Løype 1 A: fra løype 1 til nordenden av Geaimmejávri

Løype 2: Ássebákti - Šuoššjávri - Mollešjohka

Løype 2A: Šuoššjávri fjellstue til kommunegrensen til Kautokeino kommune.

Løype 2 B: Fra løype 2 ved Stohpoguoika - Bojobeasjávri

Løype 3: Etter Kárášjohka fra Skáidegeahči - Beaivvášgieddi

Løype 5: Rahángurra – Guovžilbohkki

Løype 6: Karasjok bru - Basevuovdi

Løype 6A: Fra løype 6 sør for Jeaggesavu - Jeaggeguolbanjávri - til løype 6 ved Vealenjárga

Løype 6B: Fra løype 6 ved Jorggastat - Ápmelašjávri

Løype 7: Fra samløpet av Anárjohka/Kárášjohka – Váljohka – Jávrebainjárga – Ikkájohka ved grensa mot Deanu gielda.

Løype 8: Nordvest for Váljohšáldi fra Gáhtajohka – Sohpparvađđa – Fanasjávri – Mohkkejávri – Baišvuopmi –             Stárusvađđa – Jávrebainjárga ved løype 7 ved – med avstikker fra Mohkkejávri over Skuolfejávri til Divrejávri.

Løype 9: Fra løype 1 nord for Badjenjárga- Idjajávri - Ridnjesvađđa - kommunegrensen mot Porsanger

Løype 10: Stengt Soagŋorohči - Iškurasjohka

Løype 11: Løype 3 ved Geilesuolu – til løype 5 ved Guovžilbohki

Løype 12: Fra løype 9 nordvest for Rávdoluoppal – Rávdojávri – Gaskkamuš Rávdojávri - til Bajimuš Rávdojávri

Løype 14: Fra løype 2 ved Jergul - Guškesvuopmi - Beatnatjávri - Løype 1 øst for Seaisungielas

Løype 14 A: Guškesvuopmi - Rávdjávrrit

Løype 16: Bieskkenjárga - Skáiddejávri - løype 2 ved Jovnna-Jonnjavvi

Løype 17: Badjenjárga til løype 5.

Løype 18: Fra løype 6 til Sávkadasmáđii.

Løype 19: fra løype 2 vest for Ruovdebáhguoika - løype 1 i sørenden av Geaimmejávri

Løype 20: Fra løype 9 - løype 1A på Geaimmejávri

Løype 21: fra løype 9 på Sieiddejávri - løype 20 øst for Leaibejohka.

Løype 22 Fra løype 6 på Sávkadasmáđi - Bitejávri