Det å komme seg ut i frisk luft er viktig både for den psykiske og fysiske helsa. Derfor lanserer Norsk Friluftsliv nå kampanjen #1omdagen, der det norske folk oppfordres til å komme seg ut av døra minst en gang om dagen.

Forslag til budsjett 2021 og økonomiplan for 2021-2024 fra kommunedirektøren ble behandlet av formannskapet 24. november.

På grunn av sikringsfeil fungerer ikke lysene her som de skal. Arbeid pågår for å lokalisere feilen. Det er usikkert hvor lang tid det tar, men straks feilen er lokalisert vil den kunne rettes opp i, slik at vi kan få på lysene igjen.

 

 

 

 

Målet med tilskuddsordningen er å styrke barnevernet. Dette gjøres ved at frivillige organisasjoner og andre virksomheter kan jobbe med å forebygge problemutvikling, og å medvirke til at utsatte barn og unge får bedre hjelp til å mestre sine liv og utvikle sine evner.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.  I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Fredag 27. november 2020 er vi gang med årets juleSPREK

Det fremkommer i media at det i vår kommune i dag skal være en person smittet med covid - 19.
Kommunen har i løpet av dagen mottatt en del henvendelser fra befolkningen om medie informasjonen.

I følge kommunens smittevernlege har kommunen pr i dag ingen informasjon om mulig smitte i befolkningen.

Karasjok kommune har pr i dag ingen påviste smittetilfeller av covid-19. Kommunens kriseledelse følger situasjonen nøye og har ukentlig møte. Karasjok kommune har igangsatt risikoreduserende tiltak i forbindelse med den pågående Covid-19 pandemien

Formannskapet har under møtet 3. november 2020 vedtatt høringsuttalelse til FeFo vedr. Finnmarkskommisjonens rapport for Felt 4 - Karasjok

Karasjok kommune har Finnmarkskommisjonens delrapport felt 4 - Karasjok tilgjengelig