Aktuelt

Karasjok kommune sender tilbud om 1. dose covid.-19 vaksine til de som ennå ikke har fått tilbud om det. I uke 30 får vi ca 440 doser, vaksinasjonsdagen er torsdag 29.7.21.

Alle som mener at de skulle hatt vaksine og ikke fått tilbud om dose 1 innen 24.7.21, må ta kontakt på tlf.nr: 48409014 (telefontid fra kl 13 – 15.30), eventuelt send SMS til samme nummer.

Vi estimerer at vi er ferdig med vaksinering av dose 1 i uke 31 hvis vi får tilsendt de dosene som er planlagt pr i dag.

Planlagt vaksinasjonsintervall mellom 1. og 2. dose (som per i dag er 12 uker), vil kunne forkortes på grunn av økt tilgang av vaksiner. 

Dispensasjoner for elgjakt i Karasjok kommunes gis i henhold til retningslinjer vedtatt i kommunestyret 22.6.2020. 

Benytt vårt elektroniske søknadsskjema for å søke om dispensasjon fra motorferdselloven til transport av utstyr til elgjakta.

Søk elektronisk her. Søknadsfrist 6.august, 2021.

Søknader blir behandlet i møte i utmarksutvalget 17.august 2021.

Smittesporing gjøres av Kåfjord kommune. Karasjok kommune oppfordrer de som har vært på festivalen om å ha lav terskel for å teste seg. 

Karasjok kommune har fått tildelt ytterligere kr 306.000 til denne ordningen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Midlene tildeles lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

 

Karasjok kommune legger med dette forslag til ny gebyrforskrift etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 1. september, 2021.

Høringssvar kan sendes: postmottak@karasjok.kommune.no, eller til Karasjok kommune, Postboks 84, 9735 Karasjok.

Høringsdokumenter:

Karasjok kommune - Høringsbrev til ny gebyrforskrift for arbeid etter plan- og bygningsloven matrikkellova og eierseksjonsloven (DOCX, 59 kB)

Karasjok kommune - Lokal gebyrforskrift etter plan- og bygningsloven matrikkellova og eierseksjonsloven høringsutkast (DOCX, 67 kB)

 

Karasjok kirke kl. 19-20

Åpen kirke. Stillhet. Bønn. Musikk. Mulighet for lystenning.

Er du mellom 13-17 år og vil du prøve noe nytt? Vil du utfordre deg selv til å stå på en scene?    

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien.

Et strømbrudd onsdag 7. juli førte til at vaksinekjøleskapet der vaksinene oppbevares, ikke var så kjølig som anbefalt. Kjøleskapet hadde et temperaturavvik på 1,2 grader. Det er kommet svar fra Folkehelseinstituttet (FHI) om at vaksinedosene ikke er ødelagt, og disse blir benyttet neste uke, i tillegg til dosene som kommer i uke 28.

Pga strømbruddet i går 07.07.21, ble det temperaturavvik på vaksinene. Kommunen sjekker med produsent om vaksinene kan brukes. De som er innkalt til vaksinering, får melding om ny time via sms.