DETALJREGULERING FOR GNR 21 BNR 128, 129, 148 OG 157. MELDING OM VEDTAK OG KLAGERETT

Biblioteket er stengt i perioden 03.08.-09.08. på grunn av ferieavvikling.

 

Kommunen har opprettet kriseteam i forbindelse med drukningsulykken i Anarjohka.

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.   

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.  
Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.  

Søknadsfristen er 15. september.  

Dispensasjoner for elgjakt i Karasjok kommunes gis i henhold til retningslinjer vedtatt i kommunestyret 22.6.2020. 

Benytt vårt elektroniske søknadsskjema for å søke om dispensasjon fra motorferdselloven til transport av utstyr til elgjakta.

Søk elektronisk her. Søknadsfrist 7.august, 2020.

Søknader blir behandlet i møte i utmarksutvalget 18.august 2020.

Kárášjoga gielda Karasjok kommune har fått økt bevilgning fra Troms og Finnmark fylkeskommune til kommunalt næringsfond 2020 som følge av covid-19 utbruddet.

En spennende stilling i en av Norges mest eksotiske kommuner

Bassenget holder sommeråpent med følgende åpningstider:

Onsdag – folkebad fra 16:00 – 20:00

Lørdag – folkebad 15:00 – 18:00

Utmarksutvalget avholdt møte 25. juni og behandlet 335 søknader om dispensasjon fra motorferdselloven. Vi jobber på spreng for å sende ut melding om vedtak til alle som har søkt, men pga mange søknader og få ressurser i ferietiden, vil det ta litt tid før alle får svar.

I vedtatt budsjett for 2020 er det satt av svært begrensede midler til drift og vedlikehold av kommunale veier. Dette medfører dessverre at sommervedlikeholdet i stor del bortfaller.