Hjemmesykepleien søker tilkallingsvikar som hjemmehjelp

Hjemmesykepleien trenger tilkallingsvikarer som hjemmehjelp ved sykdom, ferie og permisjoner. Tilkallingsvikarene må kunne komme på kort varsel.

Ved lengre fravær kan det tilbys vikariat for perioden. 

Praktisk bistand (hjemmehjelp) yter vedtaksbasert hjelp til oppgaver som er knyttet til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet, egenomsorg og personlig stell for hjemmeboende personer. Hjemmehjelpen arbeider primært med rengjøring av boliger. Hjemmehjelpen har egne lister/tidsplaner.

Arbeidstidene er fra mandag-torsdag fra kl.08:00-15:30. Personlig egnethet vektlegges. Du må være lærevillig og engasjert, i tillegg til å kunne arbeide selvstendig etter gitt opplæring. 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til enhetsleder Stina Rolstad, tlf.92092726 eller e-post: stina.rolstad@karasjok.kommune.no.

Lønn etter gjeldende avtaleverk. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonstilskudd.

Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både samisk og norsk språk. Tilfredsstillende politiattest skal leveres for tiltredelse i stillingen.

Kopier av attester og vitnemål sendes ikke med søknaden, men tas med til evt. intervju.

Søknad sendes til e-post: postmottak@karasjok.kommune.no. Merk søknad med "Tilkallingsvikar hjemmehjelp". Søknader behandles fortløpende.