Høring - Forskrift om snøskuterløyper i Karasjok kommune

I medhold av §4 a i Lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag av 10. juni 1977, jfr. § 4A i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag vedtok hovedutvalget for miljø, plan og samfunnsutvikling i Karasjok, den 25.6.2021 at forslag til forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter skal legges ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for innspill er 20. september, 2021.

Kommunen har utredet virkningene løypene har for sikkerhet, friluftsliv, landskap, naturmangfold, kulturminner, reindrift og bolig- og hytteområder i influensområdet. Utredningene og vurderingene framgår av høringsdokumentet som du finner under. 

Merknader og innspill sendes til

postmottak@karasjok.kommune.no eller Karasjok kommune, postboks 84, 9735 Karasjok. Innspill merkes med 2021/10.

Løypene kan sees digitalt på denne siden: kommunekart.com 

 

Klikk på lenkene under for å laste ned filer:

Høringsdokument (PDF, 3 MB)

Forslag til forskrift (PDF, 670 kB)

Kart over skuterløyper pdf. (PDF, 2 MB)