Kárášjoga márkanoasi guovllumudden - gulaskuddandieđáhus ja almmolaš dárkkisteapmi | Områderegulering for del av Karasjok sentrum- melding om høring og offentlig ettersyn

Plána- ja huksenlága § 5-2 ja § 12-10 olis bidjat Kárášjoga márkanoasi guovllumuddema, areálplána id 5610_202201, gulaskuddamii ja almmolaš dárkkisteapmái Biras-, plána- ja servodatovddidanváldolávdegotti meannudeami maŋŋá mii lei 15.04.2024, ášši 24/13.

I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10 legges områderegulering for del av Karasjok sentrum, arealplan id 5610_202201, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling den 15.04.2024, sak 24/13.

Plandokumenter finnes under “planer til høring og offentlig ettersyn”:

https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/plan-bygg-eiendom-og-teknisk/plan/planer-under-arbeid/planer-til-horing-offentlig-ettersyn/

Plána mearkkašumit dahje oaiviladdimat sáddejuvvo:

Stein Halvorsen Arkitekter AS, Espen Drogsetha bokte, Poastaboksa 5095 Majorstuen, 0301 Oslo, dahje e-poasta: EspenFD@sh-arkitekter.no

Gažaldagaid sáhtát bidjat Stein Halvorsen Arkitekter AS:ii, Espen Drogsetha bokte telefovdna 92028232 dahje e-poasta EspenFD@sh-arkitekter.no.

 Cealkináigemearri lea 21.06.2024.

 Go gielddain gulaskuttažat dán ášši, itgo čujuhivčče min čujuhussii 2024/63.

 

Merknad eller innspill til planen sendes til:

Stein Halvorsen Arkitekter AS ved Espen Drogseth, Postboks 5095 Majorstuen, 0301 Oslo, eller til e-post: EspenFD@sh-arkitekter.no

Spørsmål kan rettes til Stein Halvorsen Arkitekter AS ved Espen Drogseth på telefon 92028232 eller epost EspenFD@sh-arkitekter.no.

Fristen for å gi uttalelse er innen 21.06.2024.

Ved henvendelse til kommunen vedrørende denne saken, vennligst referer til vår ref 2024/63.