Detaljregulering for eiendommene gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157. Høring og offentlig ettersyn

Hovedutvalg for Miljø, plan og samfunnsutvikling vedtok under sak 19/71 den 2.9.2019, at Forslaget til detaljregulering for eiendommene gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157, arealplan id 2021_201801, fremmet etter plan og bygningslovens §§ 12-1 og 12-3, legges ut på høring og offentlig ettersyn etter plan og bygningslovens § 12-10

Planområdet omfatter eiendommene gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157 på tilsammen 19.9 dekar.

Plandokumentene består av:

Plankart detaljregulering for eiendommene gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157 datert 3.6.2019 (PDF, 3 MB)

Reguleringsbestemmelser detaljregulering for eiendommene gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157 datert 3.6.2019 (PDF, 23 kB)

Planbeskrivelse for detaljregulering for eiendommene gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157 datert 3.6.2019 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 1: Forenklet ROS-analyse, datert 3.5.2019 (PDF, 216 kB)

Vedlegg 2: Innspill til planarbeidet (PDF, 5 MB)

Innenfor planavgrensningen vil arealplan av 13.10.2005 endres og erstattes av denne plan i henhold til bygningslovens § 11-17.

 

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicekontoret Rådhuset i Karasjok kommune, Ráđđeviessogeaidnu 4, 9730 Karasjok og elektronisk på kommunens hjemmeside https://www.karasjok.kommune.no/

 

Frist for å gi uttalelser er innen 25.10.2019.

 

Ved henvendelse vedrørende denne saken, vennligst referer til vår referanse: 2018/1836

Planer som ligger ute til offentlig ettersyn finner du på denne siden. Er listen tom, betyr det at det ikke er planer til offentlig ettersyn akkurat nå.