Områderegulering for del av Karasjok sentrum- melding om høring og offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10 legges områderegulering for del av Karasjok sentrum, arealplan id 5610_202201, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling den 15.04.2024, sak 24/13.

Planområdet er ca. 104 daa stort og er en del av Karasjok sentrum. Det ble 17.11.2023 varslet om en mindre justering av plangrenser og det er ikke kommet noen merknader vedrørende justeringen. 

Forslagstiller er Karasjok kommune. Engasjert planfaglig konsulent på planarbeidet er Stein Halvorsen Arkitekter AS.

Bakgrunn for planen:

Det skal bygges nytt skoleanlegg og nytt helsesenter i Karasjok sentrum, da bygningsmassen er forfallen ikke lenger tjenlig til sitt formål. Eldre reguleringsplan, 198401 Endring av Karasjok tettsted /Nord som gjelder, er utdatert med tanke på de ulike formålene i planen og avgrensning av området. Ny områdeplan skal møte fremtidens behov for området. Dette vil også gjelde infrastruktur som nye atkomstveier, gangveier, parkering og fremtidig behov for VA. Områdereguleringen skal avklare fremtidig arealbruk av de forskjellige områdene innenfor planområdet.

Med hjemmel i plan-og bygningslovens §12-14 vil områdereguleringen oppheve gjeldende plan innenfor planavgrensningen:

 198401 Karasjok tettsted/Nord, vedtatt 08.11.1984.

Plankart med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut elektronisk:

https://www.arealplaner.no/karasjok5610/arealplaner/62 

Merknad eller innspill til planen sendes til:

Stein Halvorsen Arkitekter AS ved Espen Drogseth, Postboks 5095 Majorstuen, 0301 Oslo, eller til e-post: EspenFD@sh-arkitekter.no

Spørsmål kan rettes til Stein Halvorsen Arkitekter AS ved Espen Drogseth på telefon 92028232 eller epost EspenFD@sh-arkitekter.no.

Fristen for å gi uttalelse er innen 21.06.2024.

Ved henvendelse til kommunen vedrørende denne saken, vennligst referer til vår ref 2024/63.

Artikkelliste