Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022-32

Karasjok kommune vedtok i PS 21/31 planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022-32. Planprogrammet ble sendt ut på 6 ukers høring, med høringsfrist 3. mai 2021. 

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for helhetlig planlegging. Den skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for Karasjoksamfunnet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er det overordnede plandokumentet som skal ligge til grunn for både arealdelen og øvrig planverk i kommunen. Dette vil være et strategisk styringsdokument som vil vise mål og retning for alle områder i kommunen, og hva vi skal satse spesielt på.


Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022-32