Helse- og omsorgsplan

Karasjok kommune har startet opp arbeidet med helse- og omsorgsplan. Planen skal gi retning en fremtidig helse og omsorgstjeneste som dekker befolkningens behov basert på befolkningsutvikling, offentlige krav, samt kommunens forutsetninger og prioriteringer.

De store trekkene i befolkningsutviklingen i Karasjok kommune har over mange år vært en befolkningsnedgang, og denne utviklingen forventes å fortsette. Prognosene fram mot 2040 viser en ubalanse i befolkningssammensetningen. Det vil bli en stor økning av eldre samtidig som den yrkesaktive delen av befolkningen reduseres kraftig, og andelen barn og unge synker.  

Karasjok kommune må derfor bruke ressursene rett i tiden som kommer. De unge som vokser til må motiveres til å bosette seg her i fremtiden, medarbeiderskapet i de kommunale tjenestene må styrkes, og tjenestetilbudet innen helse og omsorg må innrettes på en annen måte.

Våre eldre skal ha en verdig alderdom, og vårt tjenestetilbud skal være tuftet på den samiske kulturen.  Med en betydelig økning i antallet eldre må det planlegges for et aldersvennlig samfunn og en dreining av pleie og omsorgstjenestene mot hjemmebaserte tjenester og satsning på velferdsteknologi.

I Karasjok skal det være godt å leve, og gjennom folkehelsearbeidet skal vi skape gode levekår, god helse og livskvalitet for alle aldre. Vi skal spesielt legge til rette for å forebygge psykiske lidelser, sosial ulikhet og utenforskap. Det er ønskelig med en utvikling av lokalsamfunnet i Karasjok som styrker innbyggernes muligheter til å ta ansvar for egen helse, trivsel og mestring. Vi vil satse på forebygging og tidlig innsats, i tillegg til helsefremmende tiltak. 

 

Kunnskapsgrunnlag for helse- og omsorgsplanen:

Ressursgjennomgang og behovsanalyse for helse og omsorg - Karasjok kommune

Planprogram

Planprogram - kommunedelplan for helse- og omsorg 2022-2032 (DOCX, 2 MB)

 

Artikkelliste