Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Ordningen vedtas og administreres i din hjemkommune, men ledsagerbeviset er gyldig i hele landet. 

 

Målet for tjenesten 

Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg. 

 

Målgruppe 

Ledsagerbevis er beregnet på personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for bistand for å kunne delta på arrangementer. 

 

Kriterier/vilkår 

  • Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. 
  • Det må foreligge et passfoto ved ledsagerbeviset. 
  • Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser.  
  • Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming av minst 2-3 års varighet. 
  • Nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år. 
  • Brukeren må være registrert i folkeregisteret i den kommunen hvor det søkes om ledsagerbevis. 
  • I henhold til Statens råd for funksjonshemmedes retningslinjer skal ledsager fortrinnsvis være over 16 år. 

 

Pris for tjenesten 

Ledsagerbevis er gratis. 

 

Lovgrunnlag 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) 
 

Saksbehandling 

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken.  Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og omsorgstjeneste. Deretter fattes det et vedtak. 

 

Saksbehandlingstid 

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet. 

 

Klagemulighet 

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Kontaktinfo

Heidi Råman-Lindi
Førstesekretær
E-post
Mobil 932 83 050