Retningslinjer for ledsagerbevis for mennesker med funksjonsnedsettelse

Formål og virkeområde

Ledsagerbevis skal sikre at personer med funksjonsnedsettelser med behov for bistand, gis samme mulighet som den øvrige befolkning til å delta i samfunnet, og skal forebygge isolasjon.

 

Ledsagerbevis er en dokumentasjon på behovet for slik bistand. Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming normalt av minst 2 års varighet. Ordningen vedtas og administreres av bostedskommunen, men er gyldig for hele landet de stedene ordningen aksepteres.

 

Om søknaden

Søknaden om ledsagerbevis må inneholde legeerklæring og egenerklæring som grunngir varig funksjonsnedsettelsen og dokumenterer et reelt behov for ledsager. (Vilkåret kan fravikes dersom kommunen er godt kjent med vedkommende.) Passfoto skal vedlegges søknaden.

 

Godkjenningens varighet

Ledsagerbevisets varighet vurderes av kommunen ved utstedelse. Det kan gis tidsbegrenset eller varig gyldighet. Gyldighetsdato påføres beviset.

 

Klageadgang

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis er å anse som et enkeltvedtak.

 

Vedtaket kan i henhold til forvaltningslovens §28, annet ledd påklages til det kommunale klageorgan.

 

Ledsagerbevis

Den som får innvilget søknaden får tildelt et ledsagerbevis som skal medbringes ved bruk.

Beviset er en dokumentasjon i form av et kort på størrelse med et bankkort som utstedes til søkeren. Beviset er personlig og skal ikke overlates til andre. Type funksjonsnedsettelse er ikke angitt på ledsagerbeviset.

 

Ledsagerbevis er en dokumentasjon på at innehaveren på grunn av en funksjonsnedsettelse har behov for en eller flere ledsagere.

 

På beviset skal det påføres om det gjelder for en eller flere ledsagere. Ledsager(e) er den eller de som til enhver tid bistår den funksjonshemmede. Personen med funksjonsnedsettelsen velger selv hvem vedkommende vil bruke som ledsager fra gang til gang, det kan for eksempel være en venn, familiemedlem, støttekontakt eller personlig assistent.

 

Karasjok kommune har en felles mal for ledsagerbeviset.

 

Bruken av ledsagerbevis

Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager(e) billigere eller gratis adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer, deltakelse i frivillige lag og foreninger, samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand. Det er en forutsetning for kommunale tilskudd at innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabattordninger som gjør at billettprisene for den funksjonshemmede og ledsager samlet ikke overstiger prisen for én ordinær billett.

 

Virksomhetene som godtar ledsagerbevis er oppfordret til å merke billettlukene og hjemmesider med «ledsagerbevis aksepteres».

 

Der ledsagerbevis aksepteres skal den funksjonshemmede selv løse ordinær billett. Ledsageren slipper inn gratis eller til redusert pris. Det understrekes at «ordinær» billett er den til enhver tid gjeldende pris for en person. For en funksjonshemmet som er trygdet og har honnørkort, vil «ordinær» pris bety honnørpris.

 

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, virksomheter, arrangementer, bygninger, transportmidler mv. som aksepterer ordningen. Ordningen er landsdekkende og beviset kan brukes over kommune- og fylkesgrensene.

 

Det gis ikke refusjon til virksomheter eller tiltak som godtar ordningen med ledsagerbevis.

Ledsagerbevis tildeles uavhengig av hvor ofte det er aktuelt å gjøre bruk av offentlige kultur- og fritidsarrangementer eller offentlige transportmidler.

 

Ledsagerbeviset gir ikke fortrinn framfor det øvrige publikum, og man kan ikke kreve å komme inn hvis det er fullt. Billetter må forhåndsbestilles der dette er nødvendig, og det må da opplyses om at man skal ha med ledsager.

 

Ordningen skal ikke medføre noen særfordeler for ledsageren ut over at ledsageren f.eks. får overvære konserter, forestillinger o.l. der ledsagerens tilstedeværelse er nødvendig. Det må imidlertid ikke stilles så strenge krav ved praktiseringen at ledsageren må forlate arrangementet i de perioder hvor ledsagerens bistand ikke er nødvendig. På den annen side kan ledsageren f.eks. ikke kreve kursbevis på et kurs selv om hans tilstedeværelse har vært påkrevet under hele kurset og ledsageren har kunnet følge kursvirksomheten. Likeså kan ikke ledsagerbevis brukes dersom ledsageren f.eks. driver egentrening på et treningssenter i tillegg til å bistå den funksjonshemmede.

 

Vilkår for ledsagerbevis

Ordningen forutsettes å gjelde for personer med en varig funksjonsnedsettelse. Som varig regnes funksjonsnedsettelse av minst to års varighet. Det vil si at kortere sykdomsperioder ikke kvalifiserer for ledsagerbevis.

 

For å få tildelt ledsagerbevis må det foreligge et åpenbart behov for bistand for å kunne delta på offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt for å benytte offentlige transportmidler og ordningen skal øke tilgjengeligheten til disse. Dette må dokumenteres med en legeerklæring fra behandlende lege eller annet kvalifisert helsepersonell.

 

Nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år. Er det særlig forhold som taler for at yngre bør få ledsagerbevis bør likevel dette gis. Det kan være at et barn med funksjonsnedsettelser er på flere aktiviteter med for eksempel avlaster enn hva som er vanlig hos jevnaldrende, eller det kan være at barnet har behov for flere ledsagere grunnet svært alvorlig funksjonsnedsettelse eller utagering.

 

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden og ordningen er ikke knyttet opp til om vedkommende mottar trygd eller annen økonomisk hjelp.