TT-Kort (Tilrettelagt transport)

Transport tilbudet gis i form av dør-til-dør transport, slik at du har muligheter til å delta på aktiviteter i nærmiljøet. 

Søknad om TT-kort sendes til Karasjok kommunes postmottak, eller leveres til servicekontoret på rådhuset.

Målet for tjenesten 
Brukerretta kan gis til personer som etter folkeregisteret er bosatt i Karasjok som på grunn av psykiske eller fysiske funksjonshemming ikke – eller bare med meget betydelig vanskeligheter - kan benytte det kollektive trafikktilbudet.  

Hva kan TT-kortet brukes til?
TT-kortet kan benyttes til fritidsreiser med taxi.
Det skal ikke benyttes til jobb, studier, lege/fysioterapi og eller andre tjenester som dekkes av folketrygden. 
TT-kortet gjelder heller ikke for skole- eller arbeidsreise.

Hvem kan få TT-kort 
Alle som er i behov for TT-ordning for å ha muligheter til å delta på aktiviteter i nærmiljøet.

Kommunen skal ha en godkjenningsnemd som godkjenner det antall brukere som kommunen er tildelt på sine kvoter. Godkjenningsnemda i Karasjok kommune består av tre personer, der to har medisinsk faglig kompetanse og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er representert. Godkjenningsnemda har møte 4 ganger i året, og ellers etter behov.   

Tjenesten omfatter også 
Kommunen melder inn nye godkjente brukere til Rogaland Taxi fortløpende hele året. Dette gjelder også for endringer blant eksisterende brukere. Godkjent bruker kan ta med en ledsager uten ekstra kostnad. 

Tjenesten omfatter ikke 
Institusjonsbeboere med heldøgns omsorg og/eller pleie, der kommunen helt eller delvis dekker utgiftene til oppholdet og beboer betaler vederlag, kan ikke godkjennes som brukere av ordningen. 

Pris for tjenesten 
Bruker betaler egenandel tilsvarende honnørbillett på kollektivtrafikk i Finnmark. Egenandelen betales kun av bruker, ikke en eventuell ledsager.  


Relevante linker:
Informasjon om tilrettelagt transport hos fylkeskommunen