Velferdsteknologi

Med velferdsteknologi menes først å fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Bruk av velferdsteknologi er en viktig del av morgendagens helse og omsorg. 

Begrepet velferdsteknologi omfatter en rekke tekniske installasjoner og løsninger som bidrar til en tryggere og bedre helsetjeneste. Målet med å ta i bruk velferdsteknologi er at du (bruker/pasient) skal klare deg bedre selv – der du er.

Velferdsteknologi kan gi mange nye muligheter for aktivitet og deltagelse. Det kan gi mennesker økt mulighet til å mestre eget liv og helse, og bidra til at man kan bo lengre i eget hjem.

I Karasjok kommune ønsker vi å satse på velferdsteknologi. Det er de flere gode grunner til: Vi ønsker at våre tjenester skal bidra til en tryggere hverdag for deg og dine pårørende, at du skal få større frihet og at verdigheten din ivaretas best mulig. Større press på de ressursene vi har, medfører også at vi må finne mer effektive måter å løse oppgavene våre på i fremtiden.

Velferdsteknologiløsninger som er tatt i bruk:

- Elektronisk dørlås og/eller nøkkelbokser

- Trygghetsalarm 

- Dørvarslere

- GPS

- Brannvarslere

- Elektronisk medisindispensere (prøveprosjekt)