Barnevernet

Barneverntjenesten

Formålet med barnevernloven er:

  • å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
  • å bidra at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

I hver kommune skal det være en administrasjon (barneverntjeneste) med en leder som har ansvar for oppgaver etter denne loven.

Administrasjonen (barneverntjenesten) skal utføre det daglige løpende arbeid, herunder

  1. gi råd og veiledning
  2. treffe vedtak i henhold til loven
  3. forberede saker for behandling i fylkesnemnda
  4. iverksette og følge opp tiltak

Kontaktinfo

Karen Marie Joks
E-post
Mobil 930 20 769
Anne Lise Mienna Guttorm
E-post
Telefon 922 01 854