Oppvekst- og språkutviklingsplan

Karasjok kommune har startet arbeidet med oppvekst- og språkutviklingsplan.

Planen vil bli laget som en temaplan. Karasjok kommunes vedtatte kommuneplanens samfunnsdel skal danne grunnlaget for arbeidet med oppvekst- og språkutviklingsplanen. Planen inneholder en rekke mål og strategier som skal sikre god og trygg oppvekst for barn og unge.

Karasjok kommune er en samisk kommune. Kommuneplanens samfunnsdel slår fast at:

«Kommunene spiller en sentral rolle i arbeidet med å styrke samisk språk. Karasjok kommune som en av kommunene i forvaltningsområdet for samisk språk har en rekke forpliktelser gjennom sameloven til å sikre befolkningens rett til opplæring og bruk av samiske språk. Vi skal følge opp de individuelle språkrettighetene som foreligger blant annet når det gjelder retten til opplæring, rett til språk- og kulturtilpassede helsetjenester, følge opp plikten til å tilby samiskspråklig barnehagetilbud og til å synliggjøre nedarvede samiske stedsnavn.»

De store trekkene i befolkningsutviklingen i Karasjok kommune har over mange år vært en befolkningsnedgang, og denne utviklingen forventes å fortsette. Prognosene fram mot 2040 viser en ubalanse i befolkningssammensetningen. Det vil bli en stor økning av eldre samtidig som den yrkesaktive delen av befolkningen reduseres kraftig, og andelen barn og unge synker.  

Kommunale planer skal ha et gjennomgående folkehelseperspektiv. God folkehelse skapes gjennom arbeidet med god samfunnsutvikling.  Folkehelsearbeid dreier seg om å utforme gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader, og å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse.

Kunnskapsgrunnlag for oppvekst- og språkutviklingsplanen:

Kommuneplanens samfunnsdel 2022- 2034 (PDF, 683 kB)

Rapport - Karasjok kommune - Et samisk kjerneområde som trues av avfolkning, redusert folketall og utdatert opplæringsorganisering (PDF, 3 MB)

Strategiplan for gjennomføring av to-språklighet i Kárášjoga gielda Karasjok kommune (1997) (PDF, 796 kB)

Plan for samisk språkutvikling 2018 - 2020 (PDF, 2 MB)

Ungdata - ungdomsskolen 2021 (PDF, 2 MB)

Ungdata - videregående skole 2021 (PDF, 8 MB)

Artikkelliste