Behandling av søknaden

Kommunen godkjenner ansvarlig søker og øvrige ansvarlige foretak ved søknader som er underlagt ansvar og kontroll.

Søknaden oversendes berørte fagmyndigheter og andre kommunale instanser (dersom søker selv ikke har gjort dette i forkant), og vi vurderer innholdet av uttalelser og tilbakemeldinger med eller uten samtykke, anbefalinger, vilkår etc.

Dispensasjonssøknader, uttalelser fra andre myndigheter, samt naboprotester og søkers kommentarer til disse behandles og tas stilling til som del av vedtaket.

Innsyn

Alle søknader og videre behandling er tilgjengelig gjennom innsynsløsningen på internett, her kan du søke opp eiendom eller arkivsak og lese dokumentene i saken.

Behandlingsfrister

Tidsfrister for saksbehandling fremgår i byggesaksforskriftens Kapittel 7 og pbl § 21-7

Noen søknader kvalifiserer til 3 ukers saksbehandling, dette gjelder ett-trinnssøknader som er i henhold til planer og lov, og hvor det ikke er kommet inn nabomerknader, og ett trinnssøknader etter § 20-4. Søknad om tillatelse etter pbl. § 20-2 skal avgjøres av kommunen innen 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger. Søknad om dispensasjon for å avvike plan, bestemmelser eller forskrift skal behandles innen 12 uker.

Igangsettingssøknad, søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest har 3 ukers behandlingsfrist.

Gebyr

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.

Kommunale gebyrer 2024 er lagt ut på kommunens hjemmeside under Plan, bygg, eiendom og teknisk.

Byggesaksbehandler

Søknadene blir behandlet av byggesaksbehandler ved teknisk enhet

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 92 01 09 38