Ikke søknadspliktige tiltak

Her finner du informasjonsmateriell i veiledningen til deg som vil bygge uten å søke

Har du satt opp en frittliggende bygning, tilbygg eller annen bygning som unntatt fra søknadsplikt, må du gi beskjed til kommunen ved å fylle ut skjemaet Melding om bygning eller tilbygg unnatatt søknadsplikt.

Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling fremgår av byggesaksforskriftens kapittel 4 

Fritatte tiltak

Disse fritakene gjelder bare søknadsplikten. Dette betyr at du er ansvarlig for utførelsen og fortsatt må følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggeteknisk forskrift, kommuneplan, reguleringsplan og kommunale vedtekter. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk.

Sjekk dette

Kommune- eller reguleringsplan kan ha egne bestemmelser for din eiendom som gjør at tiltaket ikke er fritatt fra søknadsplikt.

Noen tiltak krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven, vedtekter, forskrift eller arealplaner. Da må det være søkt om, og gitt dispensasjon før tiltaket kan oppføres.

Avstandsregler og byggegrenser gjelder også for fritatte tiltak. Husk også byggeforbudssoner langs sjøen og vassdrag.

Det er viktig å holde seg innenfor tomtens tillate grad av utnyttelse. Mange tomter er fullt utnyttet og da kan du ikke oppføre nye tiltak.

Ved tiltak og terrengarbeider må du sjekke om det ligger ledninger i grunnen, overdekningen på disse skal ikke endres uten godkjennelse fra ledningseier.

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 92 01 09 38