Klage

I saker hvor det foreligger merknader fra nabo blir det sendt kopi av vedtaket til den aktuelle nabo med informasjon om klagerett. Som hovedregel har du en klagefrist på 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Vedtak om avslag på søknad om rammetillatelse, og vilkår som er stilt i denne, kan du som søker/tiltakshaver klage på innen samme frist.

Igangsettingstillatelse kan bare påklages dersom det godkjennes endringer i forhold til rammetillatelsen (eks. endret plassering).

Hvem kan klage?

En part eller en som har «rettslig klageinteresse», kan klage på vedtaket. Kommunen skal avgjøre om klagen kan tas under behandling etter forvaltningslovens regler. Avises klagen kan du klage på dette.

Hva kan du klage på?

 • Vedtak i byggesak.
 • Vedtak om reguleringsplan.
 • Vedtak i delesak, grensejustering.
 • Vedtak i seksjoneringssak.
 • Kommunens vedtak etter vegloven (byggegrense, avkjørsel). Klagen behandles av Plan- og miljøutvalget med endelig virkning, og klagen går ikke til Fylkesmannen.

Hva kan du ikke klage på?

 • Forhold som er bestemt og avgjort tidligere og klagefristen der har utløpt. Dette gjelder vedtatt reguleringsplan, gitt dispensasjon eller tidligere vedtak i byggesaken.
 • Vedtak om igangsettingstillatelse, med mindre den inneholder endring av vilkår i rammetillatelsen.
 • Vedtak om kommuneplan.
 • Gebyr. Men du kan klage dersom du ber om å få gebyret nedsatt og kommunen avslår det.
 • Hvis det er hensiktsmessig, kan kommunen likevel behandle en klage i stedet for å avvise den.

Klagefrist er tre uker

 • Klagefristen er tre uker fra tidspunktet du mottok informasjon om vedtaket. Tidspunktet vil gjelde selv om du var bortreist eller av andre grunner ikke fikk lest vedtaket.
 • spesielle tilfeller kan klagen behandles selv om du har oversittet fristen. Du må da klargjøre hvorfor du har fremmet klagen for sent eller om det foreligger særlige grunner for at klagen skal bli behandlet.
 • Dersom du sender inn en foreløpig klage innen fristen, kan du gi begrunnelse senere (likevel uten ugrunnet opphold).
 • Klagen må være avsendt før fristen går ut.

Krav til klage

 • Klagen må være skriftlig og undertegnet.
 • Du må anføre hvilket vedtak du klager på. Husk å bruke ordet «klage» i tittelen og påføre brevet kommunens arkivsakID. (Klagesak vil få en egen, ny arkivsakID)
 • Du må angi hvilke endringer du ønsker.
 • Klagen bør være begrunnet. Du bør også nevne eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for kommunens vurdering.
 • Skal du representere andre, må du ha skriftlig fullmakt fra vedkommende.

Selv om et vedtak er påklaget, vil tiltakshaver kunne iverksette vedtaket (slik at byggearbeider kan settes i gang). Den som klager kan samtidig begjære at vedtaket ikke iverksettes før etter at klagen er endelig avgjort, jf forvaltningsloven § 42. Kommunen må ta stilling til begjæringen. Du kan ikke påklage kommunens beslutning, men du kan fremme spørsmålet om utsatt iverksettelse for Fylkesmannen.

Saksgang

 • Kommunen skal foreta forberedende klagebehandling før Fylkesmannens klagebehandling, for å se om det er opplysninger/anførsler i klagen som tilsier at kommunen vil omgjøre sitt vedtak.
 • Hovedutvalget for plan, miljø og utvikling behandler klager fra tiltakshaver/forslagsstiller og saker som gjelder dispensasjon - Andre klagesaker behandles av administrasjonen og sendes direkte til Fylkesmannen i Finnmark - Når kommunen opprettholder sitt vedtak, blir klagesaken oversendt Fylkesmannen for klagebehandling.
 • Dersom kommunen/Hovedutvalget for plan, miljø og utvikling tar klagen til følge, omgjøres vedtaket og det fattes et nytt vedtak - Det nye vedtaket vil igjen kunne påklages av parter eller de som har «rettslig klageinteresse» - I de fleste tilfeller vil klagesaken bli oversendt direkte til Fylkesmannen etter at administrasjonen har foretatt forberedende klagebehandling.
 • Du vil du bli orientert om utfallet av Hovedutvalgets/kommunens klagebehandling og du vil du få kopi av kommunens oversendelse til Fylkesmannen.
 • Fylkesmannens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. Vedtaket får du tilsendt direkte fra Fylkesmannen.

Sakskostnader

 • Når et vedtak blir endret til gunst for den som klager, dekkes vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. 
 • Det er tre ukers frist for å søke om dekning av slike kostnader.
 • Dersom kravet om sakskostnader ikke dekkes, kan du påklage vedtaket innen 3 uker, etter forvaltningslovens regler for klagebehandling.