Krav til situasjonsplan ved søknader om byggetillatelse eller deling av eiendom

Ved behandling av søknader etter plan og bygningsloven, matrikkelloven og andre lover, må det alltid følge med situasjonsplan som du kan bestille fra kommunen. Ved levering til kommunen er det minimumskrav til situasjonsplan

  1. Leveres i målestokkriktig papir- eller pdf-format i målestokk 1:1000 eller 1: 500 med påtegnet rutenett med koordinatpåskrift i koordinatsystemet Euref89, UTM-sone 35 og høydereferanse NN2000. For deling av større landbrukseiendommer kan målestokken økes til M 1:2500 eller M: 1:5000. 
  2. Nordpil.
  3. Gnr/bnr eventuell fnr på eiendommen og berørte nabo-og gjenboereiendommer for tiltaket
  4. Atkomst/avkjørsel for tiltaket/eiendommen.
  5. Situasjonsplan utarbeides av tiltakshaver/søker og skal vise hele tiltaket/delingsplan nøyaktig inntegnet, påført utvendige mål og avstander til nabogrenser, nærliggende bygninger, senterlinje veg, høyspentlinjer (luftstrekk/kabel). 
  6. Arealbruk for parkering og oppholdsareal ute, takflate, fasadeliv, møneretning m.v. ved byggetiltak.
  7. Tilknytning til vann og avløpsnett ved byggetiltak.

Tegne og plassere byggverket 

Gebyret for tjenesten er i kommunale gebyrer 2024 satt til kr. 1365,-.

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 92 01 09 38