Standarder Geografisk Informasjon

På lenkene nedenfor finnes noen forskrifter med veiledere og produktspesifikasjoner for kart og geodata

Kart og planforskriften og Veileder til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister

Ledningsregistreringsforskriften og Veiledning til ledningsregistreringsforskriften

Standard: Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag

Samling av alle de ulike produktspesifikasjoner for kart og geodata

Geonorge-produktspesifikasjoner

Produktspesifikasjoner for de ulike FKB-datasettene:

Sosi produktspesifikasjoner