LOVER OG FORSKRIFTER

Nedenfor følger en oversikt over de viktigste lover og forskrifter som vi må forholde oss til ved arealplanarbeid.

Plan og bygningsloven

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan og bygningsloven

Kart- og planforskriften

Forskrift om konsekvensutredninger

Forvaltningsloven

Kulturminneloven

Naturmangfoldloven

Vegloven

Matrikkellova

Sametingets retningslinjer for vurdering av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark

Ved kjøp av tjenester fra konsulentselskaper til utredninger og plantjenester gjelder i tillegg følgende lov og forskrift:

Anskaffelsesforskriften

Anskaffelsesloven

Kontaktinfo

Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata