Varsel om oppstart- Detaljregulering for nytt museumsbygg, RiddoDuottarMuseat, Karasjok

Med hjemmel i plan-og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles det at forslagsstiller Statsbygg har satt i gang følgende planarbeid: Detaljregulering for nytt museumsbygg, RiddoDuottarMuseat, Karasjok.

Henning Larsen Architects AS, som er en del av Rambøll Norge AS, er engasjert som planfaglig rådgiver. Plangrensen kan bli trukket inn i løpet av planprosessen, etter hvert som arealbehovet blir nærmere avklart. Den foreløpige planavgrensningen kan du se ved å trykke deg inn på lenken nederst i saken.

Formål med planarbeidet Detaljreguleringen skal tilrettelegge for rivning av eksisterende museumsbygg i Mari Boine geaidnu, og å reise et nytt bygg for samlokalisering av De Samiske Samlinger og Samisk kunstmuseum. Reguleringsplanen skal også åpne for etablering av tilhørende anlegg, videreutvikling av friluftsutstillingen, oppgradering av Mari Boine geaidnu og en snarvei til sentrum. Nærmere redegjørelser for planlagte arealformål, byggehøyder, utnyttelsesgrad m.m. finner du i vedlagt planinitiativ.

Gjeldende planstatus I Kommuneplanens arealdel 2002–2015 for Karasjok, er planområdet avsatt til bebyggelse og anlegg. Planområdet er videre regulert gjennom flere reguleringsplaner. I all hovedsak er området regulert til offentlig bebyggelse. For mer informasjon om planstatus, se kapittel 7 i planinitiativet.

Konsekvensutredningsplikt Karasjok kommune har vurdert at tiltaket utløser krav til konsekvensutredning for temaet kulturmiljø. Se kommunens begrunnelse i referat fra oppstartsmøtet og kapittel 12 i planinitiativet.

Konsultasjon iht. sameloven Vi ber representanter for direkte berørte samiske interesser om å melde inn behov for konsultasjon iht. sameloven kapittel 4 så snart som mulig, gjerne i forbindelse med dette varselet om planoppstart.

Nærmere redegjørelser og underlagsdokumenter Varslingsdokumentene, herunder planinitiativ med vedlegg, referat fra oppstartsmøte med Karasjok kommune, kommunens anbefaling om å starte opp planarbeid m.m. finner du lenker til nederst på denne siden. Dokumentene er også tilgjengelig i papirformat i RiddoDuottarMuseat sine lokaler i Mari Boine geaidnu 17 i Karasjok. Museets vanlige åpningstider er tirsdag–torsdag kl. 09.00–15.00. 9. mai er museet åpent kl. 12.00–16.00. Andre helligdager i mai holder museet stengt.

Informasjonsmøte I sakens anledning inviterer Statsbygg til åpent informasjonsmøte om planarbeidet og planprosessen onsdag 15. mai 2024 kl. 18.00–20.00 i RiddoDuottarMuseat sine lokaler i Mari Boine geaidnu 17, Karasjok. Her vil vi orientere om prosjektet og planprosessen, og det vil åpnes for spørsmål og kommentarer. Det blir enkel servering. Program for møtet finnes i lenken under.

Frist for innspill Send dine innspill eller spørsmål til planarbeidet til planfaglig rådgiver Henning Larsen Architects AS, postboks 1077, 9503 Alta, eller på epost til alta@ramboll.no. Merknadsfrist er 26. juni 2024.

Kontaktinformasjon Ulla Sennesvik Seksjonsleder Plan og urbanisme mobil: +47 482 20 730 e-post: ulla.sennesvik@henninglarsen.com

Ved henvendelser til Karasjok kommune bruk vår ref 2024/512 og send din henvendelse til postmottak@karasjok.kommune.no

Lenke til alle dokumentene: https://www.ramboll.com/no-no/kunngjoring-varsel-om-oppstart-av-reguleringsplanarbeid-karasjok

Lenke til kart og bestemmelser med gjeldende reguleringsplan “Karasjok tettsted/Nord”: https://www.arealplaner.no/5610/arealplaner/16