Statlige og fylkeskommunale retningslinjer

Nedenfor finner du lenker til nasjonale planretningslinjer og overordnede fylkeskommunale plandokumenter. Finnmark fylkeskommune er regional planmyndighet i Finnmark og har ansvar for å utarbeide regionale planer og strategidokument i tett samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner.

Nasjonale retningslinjer:

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 vedtatt 14 mai 2019

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Nasjonale forventninger til kommunal og regionalplanlegging

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

 

 

Overordnede plandokumenter Troms og Finnmark Fylkeskommune:

Regional plan for vannregion Finnmark 2016 – 2021 

Regional plan for norsk-finsk vannregion 2016 – 2021 

Handlingsprogram 2017 REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER FOR FINNMARK VANNREGION OG NORSK-FINSK VANNREGION 2016-2021