VEILEDERE

Nedenfor finnes nyttige lenker til diverse veiledere som omhandler arealplaner:

T-1492: Kommuneplanprosessen-samfunnsdelen-handlingsdelen

T-1491: Veileder for kommuneplanens arealdel

T1493: Konsekvensutredninger Kommuneplanens arealdel

Reguleringsplanveileder_Sept_2018 (PDF, 4 MB)

DSB veileder 2014: Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen

DSB veileder 2017: Veileder til Samfunnsikkerhet i kommunens arealplanlegging

T-1442/2021  Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

M-2061 Veileder om behandling av støy i arealplanlegging

Klimaprofil Finnmark Oktober 2016

H-2300 fra 2014: Veileder Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

T-1490 Veileder Reguleringsplan: Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan og bygningsloven

 

1.7.2014: Veileder til kart og planforskriften

Adresseveileder

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 - Veileder for fremstilling av arealplaner

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister  på Regjeringens hjemmeside

T-1513: Temaveileder barn og unge og planlegging etter plan og bygningsloven

Veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging

Veileder til retningslinje T-1442 Behandling av støy i arealplanlegging

Flom og skredfare i arealplaner

Flomfare langs bekker

Sjekkliste reguleringsplan, NVE saksområde

DBS_April 2017: Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging

Kontaktinfo

Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata