VEILEDERE

Nedenfor finnes nyttige lenker til diverse veiledere som omhandler arealplaner:

Overordnet kommuneplan nivå:

T-1492: Kommuneplanprosessen-samfunnsdelen-handlingsdelen

T-1491: Veileder for kommuneplanens arealdel

T1493: Konsekvensutredninger Kommuneplanens arealdel

DSB veileder 2014: Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen

Reguleringsplan nivå:

Reguleringsplanveileder_Sept_2018 (PDF, 4 MB)

T-1490 Veileder Reguleringsplan: Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan og bygningsloven

Kommentarutgave 29.06.2017: Veileder til KU forskriftens § 10 (PDF, 6 MB)

DSB veileder 2017: Veileder til Samfunnsikkerhet i kommunens arealplanlegging

Veileder om behandling av støy i arealplanlegging M-2061 (PDF, 3 MB)

T-1442/2021  Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

H-2300 fra 2014: Veileder Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

T-1513: Temaveileder barn og unge og planlegging etter plan og bygningsloven

Direktoratet for byggkvalitet:

Forskrifter med veiledning: Byggeregler

Digital framstilling av arealplan og planregister

1.7.2014:  Veileder til kart og planforskriften

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 - Veileder for fremstilling av arealplaner

NVE veiledere i arealplanlegging:

NVE-Veileder 4/2022: Rettleiar for handtering av overvatn i arealplanar (PDF, 3 MB)

Veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging

Flom og skredfare i arealplaner

Flomfare langs bekker

Sjekkliste reguleringsplan, NVE saksområde

Klima:

Klimaprofil Finnmark (PDF, 452 kB)

Adressering:

Adresseveileder (PDF, 11 MB)