VEILEDERE

Nedenfor finnes nyttige lenker til diverse veiledere som omhandler arealplaner:

T-1492: Kommuneplanprosessen-samfunnsdelen-handlingsdelen

T-1491: Veileder for kommuneplanens arealdel

T1493: Konsekvensutredninger Kommuneplanens arealdel

Reguleringsplanveileder_Sept_2018 (PDF, 4 MB)

Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen

Veileder til Samfunnsikkerhet i kommunens arealplanlegging

Klimaprofil Finnmark Oktober 2016

Klima og miljødepartementet: Veileder Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data. Oversikt pr 8. juli 2015

H-2300 fra 2014: Veileder Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

T-1490 Veileder Reguleringsplan: Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan og bygningsloven

 

1.7.2014: Veileder til kart og planforskriften

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 - Veileder for fremstilling av arealplaner

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister  på Regjeringens hjemmeside

Riksantikvarens veileder for kultuminner, miljøer og landskap

T-1513: Temaveileder barn og unge og planlegging etter plan og bygningsloven

Veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)

Veileder 8/2014 Sikkerhet mot skred i bratt terreng

Flom og skredfare i arealplaner

Flomfare langs bekker

Sjekkliste reguleringsplan, NVE saksområde

DBS_April 2017: Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging

Veiledning til byggteknisk forskrift TEK 17

Kontaktinfo

Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata