Naturforvaltning

Motorferdsel i utmark

Motorferdselsloven regulerer motorferdselen i utmark og vassdrag

Motorferdselloven regulerer motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmijøet og fremme trivselen. Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt - med mindre annet følger av loven selv eller vedtak med hjemmel i loven.

Loven angir de krav som stilles til lovlig motorferdsel i utmark og vassdrag. Begrepet "motorferdsel" omfatter bruken av alle slags motordrevne fremkomstmidler:
- kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l.)
- fartøy (båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor)
- luftfartøy, landing og starting (fly, helikopter o.l.) 

Hele loven finner du her: Motorferdselsloven 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven

VinterSøknadsskjema (PDF, 83 kB) 
Kart over det etablerte løypenettet finner du her

SommerSøknadsskjema (PDF, 80 kB) 

Elgjakt: Søknadsskjema (PDF, 144 kB)

Søke dispensasjon fra motorferdselloven til transport av utstyr til elgjakta?

I følge retningslinjene til Karasjok kommune kan det gis dispensasjon fra motorferdselloven for bruk av motorkjøretøy for transport av utstyr i forbindelse med elgjakt.

Erfaringsmessig er det mange søknader om dispensasjon. Det settes derfor en tidsfrist for innlevering søknader (publiseres særskilt).

Karasjok kommune ber om at følgende opplysninger er med i søknaden:

  • Leder for jaktlaget står som søker
  • Navn på jaktfelt
  • Kart hvor kjøretrase og leirplasser er inntegnet
  • Hvis søknad om bruk av Helikopter, angi start- og landingsplass
  • Tidsrom for omsøkt ferdsel

Søknadsskjema finner du her. (PDF, 144 kB)

Kart over jaktfelt (Fefo sine sider) 

Søknad med vedlegg sendes til: Kárášjoga gielda Karasjok kommune, Postboks 84, 9735 Karasjok,

eller med e-post til: postmottak@karasjok.kommune.no 
 

 

Viltforvaltning

Hva er kommunens ansvar iht viltloven?

I henhold til viltloven og Forskrift om forvaltning av hjortevilt har kommunen et særlig ansvar i forvaltningen av hjortevilt.

Med dette forstås at kommunen har ansvar for verdier tilknyttet hjortevilt som blant annet;

  • knyttet til opplevelsesverdier
  • biologisk mangfold 
  • trafikkproblemer
  • og andre skader/ulemper

Kommunen er gitt myndighet til å fastsette forskrifter for; jakttider, eventuelt utvidelse av jakttider for elg, organisere elgtelling, gjennomføring av jegerprøvens teoretiske eksamen, godkjenne bestandsplan, forvaltning av kommunal viltfond.

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) av 1981-05-29 nr 38 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 2016-01-08-12

Ettersøk av skadet vilt

Etter vedtak i Kárašjoga gielda Karasjok kommune er ansvaret for ettersøk av skadet vilt i kommunen overtatt av Karasjok elgjegerforening.

Ordningen gjelder fra 20. mars 2013. Alle henvendelser vedrørende ettersøk av skadet vilt i kommunen skal rettes til koordinator/kontaktperson Nils Kristian Guttorm, telefon 905 03 308.
 

Kontaktinfo

Nils Aslak Boine
Rådgiver
E-post
Mobil 920 12 249