Naturforvaltning

Motorferdsel i utmark

Motorferdselsloven regulerer motorferdselen i utmark og vassdrag

Motorferdselloven regulerer motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmijøet og fremme trivselen. Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt - med mindre annet følger av loven selv eller vedtak med hjemmel i loven.

Loven angir de krav som stilles til lovlig motorferdsel i utmark og vassdrag. Begrepet "motorferdsel" omfatter bruken av alle slags motordrevne fremkomstmidler:
- kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l.)
- fartøy (båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor)
- luftfartøy, landing og starting (fly, helikopter o.l.) 

Hele loven finner du her: Motorferdselsloven 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven

Søknadsskjema og kart finner du her

Søke dispensasjon fra motorferdselloven til transport av utstyr til elgjakta?

Dispensasjoner for elgjakt i Karasjok kommunes gis i henhold til retningslinjer (PDF, 753 kB)vedtatt i kommunestyret 20.6.2019. 

I jaktfelts kartene er det inntegnet inntil to faste traseer per jaktfelt og hver jaktlag kan bruke inntil 5 kjøretøy. Tillatte kjøretøy i forbindelse med elgjakt er ATV og UTV. Kart over kjøretrasé som er inntegnet med inntil to traseer, lastes ned av de enkelte jaktlag.

Jaktleiren kan settes opp inntil 300 meter fra angitt trasé ved åpne løyper og 100 meter fra øvrige traseer. 
Dispensasjoner i forbindelse med elgjakt er gyldig 10 dager før jaktstart og 10 dager etter jakt slutt for det aktuelle området.

Det er ikke tillatt med kjøring langs angitte traséer i forbindelse med jakt, bortsett fra oppsett av eller kjøring til og fra leir.

Ved endring av jaktfelt medbringes dokumentasjon fra FeFo om endringen og "ny" jaktfeltkart hentes fra kommunens hjemmeside og bringes under jakt i det nye jaktfeltet.

Jaktlag som skal jakte i Kautokeino og i Anarjohka nasjonalpark som kjører gjennom Karasjok kommune må fortsatt søke dispensasjon, søknadsfrist 1. august.

Søknadsskjema finner du her (PDF, 144 kB)  (Husk å legg ved kart).

NB! Sommerdispensasjon gjelder ikke for kjøring i eget jaktfelt under jakten! 

Alle jaktlag er pliktig å rydde etter seg etter endt jakt!

 

 

Viltforvaltning

Hva er kommunens ansvar iht viltloven?

I henhold til viltloven og Forskrift om forvaltning av hjortevilt har kommunen et særlig ansvar i forvaltningen av hjortevilt.

Med dette forstås at kommunen har ansvar for verdier tilknyttet hjortevilt som blant annet;

  • knyttet til opplevelsesverdier
  • biologisk mangfold 
  • trafikkproblemer
  • og andre skader/ulemper

Kommunen er gitt myndighet til å fastsette forskrifter for; jakttider, eventuelt utvidelse av jakttider for elg, organisere elgtelling, gjennomføring av jegerprøvens teoretiske eksamen, godkjenne bestandsplan, forvaltning av kommunal viltfond.

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) av 1981-05-29 nr 38 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 2016-01-08-12

Ettersøk av skadet vilt

Etter vedtak i Kárašjoga gielda Karasjok kommune er ansvaret for ettersøk av skadet vilt i kommunen overtatt av Karasjok elgjegerforening.

Ordningen gjelder fra 20. mars 2013. Alle henvendelser vedrørende ettersøk av skadet vilt i kommunen skal rettes til koordinator/kontaktperson Nils Kristian Guttorm, telefon 905 03 308.
 

Kontaktinfo

Servicekontoret
E-post
Telefon 78 46 68 00