Naturforvaltning

Motorferdsel i utmark

Motorferdselsloven regulerer motorferdselen i utmark og vassdrag

Motorferdselloven regulerer motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmijøet og fremme trivselen. Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt - med mindre annet følger av loven selv eller vedtak med hjemmel i loven.

Loven angir de krav som stilles til lovlig motorferdsel i utmark og vassdrag. Begrepet "motorferdsel" omfatter bruken av alle slags motordrevne fremkomstmidler:
- kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l.)
- fartøy (båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor)
- luftfartøy, landing og starting (fly, helikopter o.l.) 

Hele loven finner du her: Motorferdselsloven 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven

Søknadsskjema og kart finner du her

Søke dispensasjon fra motorferdselloven til transport av utstyr til elgjakta?

Dispensasjoner for elgjakt i Karasjok kommunes gis i henhold til retningslinjer vedtatt i kommunestyret 22.6.2020. 

Benytt vårt elektroniske søknadsskjema for å søke om dispensasjon fra motorferdselloven til transport av utstyr til elgjakta.

Søk elektronisk her. 

Det er kun jaktleder som skal søke om dispensasjon på vegne av jaktlaget. Før opp navnene på alle medlemmene i jaktlaget det søkes om dispensasjon for.

Se mal for utfylling av elektronisk søknadsskjema her (pdf.).

Husk at jaktfeltskart med markering for hvor leir skal settes opp må vedlegges for at søknaden skal kunne behandles.

I jaktfeltskartene er det inntegnet inntil to faste traseer per jaktfelt og hver jaktlag kan bruke inntil 5 kjøretøy. Tillatte kjøretøy i forbindelse med elgjakt er ATV og UTV. Kart over kjøretrasé som er inntegnet med inntil to traseer, lastes ned av de enkelte jaktlag.

Link til jaktfeltskart finnes her.

Jaktleir kan settes opp inntil 300 meter fra dispensasjonsløype, og åpen løype. Åpen løype, se løypekart.

Dispensasjoner i forbindelse med elgjakt er gyldig 10 dager før jaktstart og 10 dager etter jakt slutt for det aktuelle området.

Det er ikke tillatt med kjøring langs angitte traséer i forbindelse med jakt, bortsett fra oppsett av eller kjøring til og fra leir.

Ved bytte av jaktfelt, samjakt etter avtale med FEFO eller ved tliføyelse av nye medlemmer, må jaktlaget søke ny dispensasjon. Kart for nytt jaktfelt vedlegges.

Jaktlag som skal jakte i Kautokeino og i Anarjohka nasjonalpark som kjører gjennom Karasjok kommune må fortsatt søke dispensasjon.

NB! Sommerdispensasjon gjelder ikke for kjøring i eget jaktfelt under jakten! 

Alle jaktlag er pliktig å rydde etter seg etter endt jakt!

 

Viltforvaltning

Hva er kommunens ansvar iht viltloven?

I henhold til viltloven og Forskrift om forvaltning av hjortevilt har kommunen et særlig ansvar i forvaltningen av hjortevilt.

Med dette forstås at kommunen har ansvar for verdier tilknyttet hjortevilt som blant annet;

  • knyttet til opplevelsesverdier
  • biologisk mangfold 
  • trafikkproblemer
  • og andre skader/ulemper

Kommunen er gitt myndighet til å fastsette forskrifter for; jakttider, eventuelt utvidelse av jakttider for elg, organisere elgtelling, gjennomføring av jegerprøvens teoretiske eksamen, godkjenne bestandsplan, forvaltning av kommunal viltfond.

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) av 1981-05-29 nr 38 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 2016-01-08-12

Ettersøk av skadet vilt

Alle henvendelser vedrørende ettersøk av skadet vilt i kommunen er organisert av Karasjok kommune, ved koordinator/kontaktperson Edvard Johansen, telefon 902 82 315.