Saksbehandling

Når kommunen mottar rekvisisjon av grensejustering blir det foretatt mottakskontroll og sendt et foreløpig svarbrev med opplysninger om saksbehandler, forventet saksbehandlingstid og eventuelt etterspørsel etter manglende dokumentasjon.

Når rekvisisjonen er komplett, vil saksbehandler utføre nødvendig forarbeid og innkalle til oppmålingsforretning. Etter avholdt oppmålingsforretning blir justeringen ført i matrikkelen (landets offisielle register over fast eiendom) og matrikkelbrev sendes involverte parter.

Behandlingstid
Når rekvisisjon av grensejustering er mottatt og komplett, skal kommunen ferdigbehandle saken (innbefattet å fullføre matrikkelføringen) innen 16 uker hvis ikke annen frist er avtalt.

Gebyr

Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret. Gebyret kan ikke settes høyere enn det som fremkommer av selvkostprinsippet. Gebyr (DOC, 2 MB)

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 920 10 938